Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2018 Протокол № 1 - 17/18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 - 17/18

П Р О Т О К О Л   № 1 -  17/18 

  Днес 24.01.2018г. (сряда) от 10:30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова , : гл. ас. д-р Емил Дойчев , проф. д-р Иван Ганчев, гл.ас. Александър Пенев, ас. Александър Петров

Отсъстваха:

Дневен ред:

1.    Докторанти;

2. Атестиране на преподаватели;

3.    Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет взе единодушно решение и предлага  на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители, утвърди предложените тема на дисертациите и три годишните им индивидуални планове:

 

 1. Константин Николаев Русев: „Моделиране на виртуално образователно пространство“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов
 2. Михаил Тодоров Петров: „Темпорални аспекти на виртуално образователно пространство“, научен ръководител доц. д-р Владимир Вълканов 
 3. Борис Николов Манев: „Онтологично базирано знание за персонален асистент“, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
 4. Добромир Атанасов Русенов: „Изграждане на интелигентна система от гардове“, научен ръководител доц. д-р Владимир Вълканов  
 5. Петя Цветанова Василева: „Интерактивна визуализация и анализ на данни в машинното самообучение“,  научни ръководители доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев
 6. Даниел Желязков Русев: „Разработване на блокчейн технология за IoT екосистема“,  научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов

 

 По т.2 от дневния ред

1 . Гл.ас. д-р Емил Христов Дойчев представи отчет за извършената от него учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2013-2016 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува единодушно съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

 • Учебна дейност: „положителна
 • Научно-изследователска дейност: „положителна“.
 • Административни и други дейности: „положителна“.

2. Гл.ас. д-р Георги Николов Чолаков представи отчет за извършената от него учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2013-2016 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува единодушно съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

 • Учебна дейност: „положителна
 • Научно-изследователска дейност: „положителна“.
 • Административни и други дейности: „положителна“.

3.Гл.ас. д-р Александър Пенев представи отчет за извършената от него учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2013-2016 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува единодушно съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

 • Учебна дейност: „положителна
 • Научно-изследователска дейност: „положителна“.
 • Административни и други дейности: „положителна“.

4.Гл.ас. д-р Иван Марков Димитров представи отчет за извършената от него учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2013-2016 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува единодушно съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

 • Учебна дейност: „положителна
 • Научно-изследователска дейност: „положителна“.
 • Административни и други дейности: „положителна“.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

24.01.2018 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ