Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 1 / 22.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 22.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 22.01.2018 г.

 

Днес, 22.01.2018 г. /понеделник/, от 13 ч. в Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

 

Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова

Дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 1.

Професор Захариев, на основание успешно издържан конкурс, предложи Екатерина Борисова Мадамлиева да бъде зачислена в редовна докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”.

Проф. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до Факултетния съвет на ФМИ:

  1. Екатерина Борисова Мадамлиева да бъде зачислена в редовна  докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”.
  2. Да приеме за тема на дисертационния труд на Екатерина Борисова Мадамлиева „Дробни диференциални уравнения със закъсняващ аргумент ”.
  3. Да избере за научни  ръководители на Екатерина Борисова Мадамлиева проф. д-р Андрей Захариев и проф. д-р Михаил Константинов (Университет по архитектура, строителство и геодезия).
  4. Да приеме представения индивидуален план за работа на Екатерина Борисова Мадамлиева.

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ - 8, “против” – 0, “въздържали се” - 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2.

а) Ръководителят на катедрата професор Захариев прочете отчета на доц. д-р Атанаска Георгиева за атестацията ѝ през изминалия 5-годишен период. Той отбеляза, че отчетът на доц. д-р Атанаска Георгиева дава основание на КС да гласува положителна оценка за атестацията по учебната дейност, административна дейност и по научно-изследователска дейност и предложи общата оценка от атестирането на доц. д-р Атанаска Георгиева да бъде положителна.

 

След обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ - 8, “против” – 0, “въздържали се” - 0.

КС единодушно гласува положителна оценка за работата на доц. д-р Атанаска Георгиева и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.

б) Професор Захариев съобщи за подадените избираеми дисциплини през В триместър на 2017/2018 уч. год. за студенти от ФМИ на ПУ: 

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

Форма на обучение

 

Специалности

Итерационни методи за корени на полиноми

проф. д.м.н. П. Пройнов

гл. ас. д-р С. Чолаков

Редовна

Всички

 

Метрични пространства

 

доц. д-р Б. Златанов

Редовна, Задочна

 

Всички

Приложен функционален анализ

проф. д.м.н. С. Костадинов проф. д-р А. Захариев

доц. д-р А. Георгиева

Редовна

БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ,

M

Математически основи на автоматизираното управление

 

доц. д-р Г. Костадинов

Редовна, Задочна

Всички

След гласуване, КС единодушно ги утвърди. 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

22.01.2018 г.

гр. Пловдив

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

Членове на катедра „Математически анализ“:

1. .................................................

    / проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра/ 

2. .................................................

     / доц. д-р Боян Златанов /

3. .................................................

     /доц. д-р Неделчо Милев/

4. .................................................

    /доц. д-р Христо Кискинов/

5. .................................................

   /доц. д-р Атанаска Георгиева/

6. .................................................

   /доц. д-р Теменужка Пенева/    

7. ..................................................

     /гл. ас. д-р Слав Чолаков/          

8. .................................................

    /гл. ас. д-р Милена Петкова/    

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ