Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 48 / 21.03.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 48 / 21.03.2018

 ПРОТОКОЛ №48 /21.03.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 21 март 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова – в болнични.
ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:
ДНЕВЕН РЕД:
0) Връчване на дипломи за:

 • ОНС „доктор” на: д-р Деница Шаркова; д-р Стоян Черешаров; д-р Константина Граматова.

1) Общо събрание на ФМИ. (на 11.04.2018 г. (сряда), от 13:00 ч. до 15:00 ч. във 2. аула)-(АГ)

 • Структура на ОС (списъчен състав – 114 души, от които:
  80 души академичен състав=70,17%;
  12 души админ. пом. персонал=10,33%;
  22 докторанти+студенти=19,30%.
 • Комисии:
  мандатна – Председател доц. д-р Е. Ангелова;
  за протокола – доц. д-р Ст. Анева, доц. д-р Д. Бойкина;
  за явно гласуване – Председател доц. д-р Б. Златанов;
  за тайно гласуване – Председател доц. д-р А. Голев.
 • Предложения за актуализиране състава на ФС:
  доц. д-р Генчо Стоицов (на мястото на проф. Пройнов);
  док-т Веселина Тавкова (на мястото на Василка Събева).
 • Предложение за номиниране на редовен докторант за участие в АС на ПУ:
  док-т Веселина Тавкова (на мястото на док-т Василка Събева).

2) Докторанти.

 • приемане на годишни отчети и оценки;
 • отчисляване – Василка Събева, Венелин Вълков, Мария Добрева (от ПММ);Ангел Ангелов, Кирина Бойкова, Ламбри Йовков (от ОМИИТ; Анатоли Карабов, Виктор Матански, Павел Кюркчиев, Чавдар Кулин, Георги Илийчев (от КТ); Нина Станчева (от КС); Теодора Запрянова (от КИ).
 • научно жури и дата за защита – Мая Стоименова, Маргарита Атанасова, Валя Арнаудова, Кирина Бойкова.

3) Отчети на факултетни комисии.

 • отчет на ФКН.

4) Хонорувани.

 •  преподаватели и ментори.

5) Разни.

 • Промоция – 24.03.2018 г. от 15:00 ч.; от 18:30 ч. в осн. р-т на Парк-хотел „Санкт Петербург”;
 • Конференция на СМБ – служебен микробус: отпътуване в 11 ч. на 02.04.2018 г. от спирката на  Ректората, връщане на 06.04.2018 г. от хотел „Самоков”, Боровец в 11:00 ч.;
 • Промяна името на списанието на ФМИ – Journal of MATHEMATICAL&COMPUTER SCIENCES;
 • Методология за класиране на конкурси за академичните длъжности „Професор“ и „Доцент“ по научните направления 4.6. Информатика и компютърни науки; 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика;
 • Предложение за НАОА;
 • ДТВ – с 5% повече, първи по предварителен остатък;
 • Становище на ФМИ  относно въвеждане на учебно-методическа и научноизследователска дейности към индивидуаланите планове на преподавателите в ПУ.

6) Избор на асистенти.
       (по 4.6. Информатика и компютърни науки – Павел Кюркчиев – на ½ щат; Георги Спасов – цял щат; ас. Ася Тоскова –  цял щат за още 2 години).

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението: проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева да бъде включена в ПК по природни науки, математика и информатика. Същата отговаря на следните общи изисквания:

 • академичен и професионален опит, престиж като учен и преподавател;
 • организационноуправленски опит в ръководството на висшето училище или негови  основни звена;
 • опит в процедури за вътрешно и външно оценяване на системите за управление и качеството на обучение на висшите училища;
 • познаване на нормативната база, регламентираща дейността на висшите училища (научните организации) и акредитационната практика на НАОА;
 • международни контакти и участия в международни проекти;
 • професионален опит, гарантиращ активно сътрудничество с висши училища и научни организации в помощ на индустрията;
 • да има качества за работа в екип и да спазва изискванията за обективност и конфиденциалност.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното становище на Факултета по математика и информатика предложението, въвеждащо изискванията за учебно-методическа и научноизследователска дейности в индивидуалните планове на преподавателите в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
след като Пловдивския университет не получава целево финансиране за брой статии и наукометрични показатели е нецелесъобразно предложението, въвеждащо изискванията за учебно-методическа и научноизследователска дейности в индивидуалните планове на преподавателите в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следните предложения до ФС на ФМИ:

 • да бъде назначен, съгласно съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, Георги Димчев Спасов на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, считано от 01.04.2018 г.;
 • да бъде назначен, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Павел Александров Кюркчиев на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на ½ щат по чл. 111 от КТ, считано от 01.04.2018 г.;
 • във връзка с изтичане срока на ас. Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” на 30.04.2018 г., да не се прекратява трудовият ú договор за срок от 2 (две) години, считано от 01.05.2018. 

РЕШЕНИЕ 5: Проф. Илиев информира, че ДТВ-то на факултета ще е с 5% повече от 2017 г. и сме първи в ПУ с предварителен остатък.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ