Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 8 – 2017/2018 - 10.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 – 2017/2018 - 10.04.2018 г.

Протокол № – 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 10.04.2018 г.

Днес, 10.04.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов

Отсъстващи:   доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. Мая Стоева, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев, ас.Павел Кюркчиев и ас. Георги Спасов

Приет бе следният дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Учебни
  3. Разни.

По първа точка 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Валя Спасова Арнаудова на тема „Методика на адаптивно електронно обучение“ да се състои на 25.06.2018 г.
  2. Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Маргарита Христова Атанасова на тема „Модел на адаптивен потребителски интерфейс за бизнес информационни системи“ да се състои на 28.06.2018 г.

 

По втора точка

РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 70. (3) и чл. 51 (5) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети разработените учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски програми, за които катедрата е отговорна, съгласно приложена таблица.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

10.04.2018 г.                                                                           Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ