Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 3 / 16.02.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 16.02.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 16.02.2018 г.
Днес, 16.02.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Иванов, ас. Хоптериев и докторантите: Тодор Ангелов, Тодор Рачовски, Милен Близнаков, Теодора Панайотова, Мария Жекова и Мария Дочева.
Отсъстващи:
Няма.

Дневен ред:

 1. Предзащита на дисертационен труд.
 2. Предзащита на дисертационен труд.
 3. Индивидуални планове на докторанти.
 4. Разни.

Решения:

1. По т. 1, КС реши, че представеният от докторант Тодор Ангелов Ангелов дисертационен труд на тема „Автоматизирано генериране на тестове за диагностика и развитие на когнитивни умения“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Тодор Ангелов Ангелов със следните потенциални членове:

 • Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
 • (резервен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1, КС реши дата на публичната защитана дисертационния труд на докторанта Тодор Ангелов Ангелов пред научното жури да бъде 14.05.2018 г.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 2, КС реши, че представеният от докторант Тодор Минков Рачовски дисертационен труд на тема „Пловдивски мобилен университет“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т. 1, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Тодор Минков Рачовски със следните потенциални членове:

 • Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 1, КС реши дата на публичната защитана дисертационния труд на докторанта Тодор Минков Рачовски пред научното жури да бъде 14.05.2018 г.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

7. По т. 3 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

8. По т. 3 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Денислав Иванов Лефтеров.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

9. По т. 3 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Емил Ангелов Ангелов.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

10. По т. 4, Катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от Правилника за РАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Лиляна Иванова Русенова-Монева, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 21.02.2018 г. 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

11. По т. 4, Катедреният съвет реши, една седмица преди началото на всеки триместър да се конкретизират екипите, които ще водят дисциплините, и изпитните процедури. 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

12. По т. 4, Катедреният съвет реши, упражненията по дисциплините, които се изучват в повече от един курс, да бъдат водени от поне двама асистенти, когато това е възможно. 

Гласували 10, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 1

13. Доц. Сомова уведоми присъстващите членове на катедрата и докторанти, че следващото заседание на Катедрения съвет ще се проведе на 9.03.2018г. 

16.02.2018г.

Ръководител на катедра: .....................................
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал: .....................................
(доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ