Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 26 / 20.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 20.03.2018 г.

Протокол № 26 / 20.03.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Днес, 20.03.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, ас. Стефан Ставрев.

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедрата.
 4. Разни.

По точка 1) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за пролетен триместър на учебната 2017/2018 уч. г., редовно обучение. Обсъдиха се предложения за хонорувани преподаватели към катедрата.

Катедреният съвет обсъди предложението за промени при формиране на индивидуалните планове.

Катедреният съвет обсъди предложението за допълнителни критерии за класиране на кандидатите при обявяване на място за доцент/професор.

Решения:

Катедрения съвет единодушно гласува против добавянето на учебно-методическа и научноизследователска дейност към индивидуалните планове.

По точка 2) Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, обсъди и прие годишните отчети за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите към катедрата, съгласно мнението на научните им ръководители.

Решения:

 1. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Стефан Димитров Ставрев, съгласно мнението на научните ръководители - доц. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема докторант Стефан Димитров Ставрев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 3. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Светослав Иванов Чонков, съгласно мнението на научния ръководител.
 4. Катедреният съвет приема докторант Светослав Иванов Чонков да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 5. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Костадин Емилов Цветанов, съгласно мнението на научния ръководител.
 6. Катедреният съвет приема докторант Костадин Емилов Цветанов, да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.

По точка 3) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, съгласно чл.75. от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По точка 3) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл.58.(1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Решения:

 1. Катедреният съвет единодушно предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 75. от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 2. Катедреният съвет единодушно предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По точка 4) Доц. д-р Терзиева напомни на членовете на катедрата за предстоящата промоция на випуск 2017.

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ

Протоколчик

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА

Ръководител катедра

 

20.03.2018 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ