Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 24 / 23.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 23.01.2018 г.

Протокол № 24 / 23.01.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 23.01.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, проф. д-р Христо Крушков,  гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, ас. Стефан Ставрев.

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподаватели.
 4. Разни.

Решения
По точка 1. Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете за Б триместър - редовно и задочно обучение и предлага на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

 1. Петър Веселинов Йочев, студент СТД, семестриално завършил, Фак. № 1301681073, за водене на лабораторни упражнения - 180 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2 ри курс, email: petar.yochev@programista.pro, tel: +359 88 9 627 178.
 2. Кристиян Георгиев Големинов, студент СТД, III курс, редовно обучение, Фак. №1501681037, за водене на лабораторни упражнения - 120 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2 ри курс, email: kristiyangoleminov@gmail.com, tel: +359 886 660 187.
 3. д-р Христо Манев Манев, гл. ас. към МУ Пловдив, за водене на лабораторни упражнения по „Въведение в уеб програмирането“ – 100 часа на спец. МИИТ - 1 курс и спец. ИТМОМ - 1 курс, редовно обучение, ico_manev@yahoo.com, тел. 0887 440 560.
 4. Детелина Сергеева Милкотева (магистър), редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", тел. 0877114558, e-mail: detelina_milkoteva@abv.bg, за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 60 часа с I курс на специалност БИТ, редовно обучение; 
 5. Соня Кирилова Заимова (магистър), редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", тел. 0897626897, e-mail: sonqz_23@abv.bg, за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 60 часа с I курс на специалност БИТ, редовно обучение.

По точка 1) Доц. д-р Тодорка Терзиева представи следните предложения за избираеми дисциплини към катедрата за В триместър:

 1. Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript.
  Проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение. Приложена е учебна програма.
 2. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част.
  Доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев, за всички от 2 до 4 курс, редовно и задочно обучение. Приложена е учебна програма.
 3. Разработка на уеб приложения с ReactJS.
  Доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение. Приложена е учебна програма.
 4. Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали.
  Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение. Приложена е учебна програма.
 5. PSD концепция, дизайн и front-end разработка.
  Доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение. Приложена е учебна програма.

По точка 2. Доц. д-р Тодорка Терзиева представи кандидата, преминал успешно изпита за докторантура по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, както и предложение за тема на дисертационен труд.
След обсъждане катедреният съвет прие следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Христо Василев Атанасов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Христо Василев Атанасов – доц. д-р Ангел Атанасов Голев.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Христо Василев Атанасов – „Дизайн на системи за управление и мониторинг в термините на Интернет на нещата”.

По точка 3)
Гл. ас. д-р Мариана Крушкова представи отчет за извършената от нея учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2014-2017 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

 1. Учебна дейност: „за“ – 7 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по учебна дейност е  „положителна“.
 2. Научно-изследователска дейност: „за“ – 7 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по научно-изследователска дейност е  „положителна“.
 3. Административни и други дейности: „за“ – 7 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по административни и други дейности е  „положителна“.

По точка 4) Доц. д-р Тодорка Терзиева представи за обсъждане новия вариант на Етичния кодекс на ФМИ.
Катедреният съвет е съгласен с направените корекции.
Катедреният съвет обсъди текущи въпроси, свързани с учебната и административна дейност на катедрата.

 

гл. ас. д-р Христо Христов
Протоколчик

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

23.01.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ