Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 7 - 2017/2018 - 23.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 - 2017/2018 - 23.03.2018 г.

Протокол № 7– 2017/2018


от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 23.03.2018 г.


Днес, 23.03.2018 г., се проведе катедрен съвет в оперативен порядък на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Дневен ред:

  1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност

Със съгласието на членовете на катедрата беше прито следното решение:
РЕШЕНИЯ:
По точка 1:

Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66. (1) от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

23.03.2018 г.
гр. Пловдив  

Протоколчик 
/гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ