Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 6 - 2017/2018 - 20.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 - 2017/2018 - 20.03.2018 г.

Протокол № 6– 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 20.03.2018 г.

Днес, 20.03.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, доц. д-р Анна Малинова, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. Мая Стоева

Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев- по уважителни причини

 

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд (по направление 1.3., от 11:00 часа).

 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд (по направление 4.6., от 12:30 часа).

 3. Докторанти.

 4. Учебни.

 5. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

По първа точка

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Валя Спасова Арнаудова дисертационен труд на тема Методика на адаптивно електронно обучение“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Валя Спасова Арнаудова на тема „Методика на адаптивно електронно обучение:

 

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)    Проф. дпн Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;

2)    Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика;

3)    Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

4)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5)    Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

Резервни членове:

1)    (външен) доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от Русенски университет „Ангел Кънчев“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2)    (вътрешен) Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информационни технологии.

 

 

РЕШЕНИЯ:

По втора точка

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Маргарита Христова Атанасова дисертационен труд на тема Модел на адаптивен потребителски интерфейс за бизнес информационни системи е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма: Информатика.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Маргарита Христова Атанасова на тема „Модел на адаптивен потребителски интерфейс за бизнес информационни системи:

 

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)    Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

2)    Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

3)    Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров – от НБУ; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност:  Информатика);

 

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

4)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5)    Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

 

Резервни членове:

3)    (външен) Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност:  Информатика;

4)    (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

 

РЕШЕНИЯ:

По трета точка

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Чавдар Петров Кулин през четръртата година от подготовката (01.03.2016 г. – 16.02.2018 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за четръртата година от подготовката на докторант Чавдар Петров Кулин, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Чавдар Петров Кулин да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през четръртата година от подготовката.
 4. 8.      Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Чавдар Петров Кулин да бъде отчислен с право на защита, считано от 16.02.2018 г.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Илийчев Илиев през четвъртата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители доц. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Георги Илийчев Илиев, съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Георги Илийчев Илиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 4. 12.   Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Георги Илийчев Илиев да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Виктор Пламенов Матански през третата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Виктор Пламенов Матански, съгласно мнението на научния ръководител проф. д‑р Антон Илиев.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Виктор Пламенов Матански да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Виктор Пламенов Матански да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Павел Александров Кюркчиев през третата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Павел Александров Кюркчиев, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Павел Александров Кюркчиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. 20.   Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Павел Александров Кюркчиев да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Анатоли Веселинов Карабов през четвъртата година от подготовката (01.03.2017 г. – 24.01.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Анатоли Веселинов Карабов, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Анатоли Веселинов Карабов да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 4. 24.   Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Анатоли Веселинов Карабов да бъде отчислен с право на защита, считано от 24.01.2018 г.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Добринова Добрева през третата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Мария Добринова Добрева, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Мария Добринова Добрева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Веселина Василева Карапеева през втората година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Веселина Василева Карапеева, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Веселина Василева Карапеева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Петьо Цветанов Павлов през втората година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Петьо Цветанов Павлов, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Петьо Цветанов Павлов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан през втората година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан, съгласно мнението на научните ръководители проф. Д‑р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Теодора Петрова Гарджева през втората година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Теодора Петрова Гарджева, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Теодора Петрова Гарджева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Викторова Малинова през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Ангел Голев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Мария Викторова Малинова, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Мария Викторова Малинова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Димитър Маринов Николов през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Димитър Маринов Николов, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Димитър Маринов Николов да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Стелиана Тилчева Чиликова през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Евгения Ангелова.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Стелиана Тилчева Чиликова, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Стелиана Тилчева Чиликова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Маргарита Теохарова Спирова през първата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Маргарита Теохарова Спирова, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Маргарита Теохарова Спирова да бъде атестирана с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

20.03.2018 г.                                                                           Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ