Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол №111 / 14.03.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №111 / 14.03.2018

ПРОТОКОЛ № 111/14.03.2018

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи:

ü  външни лица, заемащи академични длъжности “професор” и “доцент” с право на глас:

 1. 1.     Проф. д-р Михаил Димов Тодоров  – от Технически университет, София 
 2. 2.     Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев”

ü  членове на катедрата:

доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

ü  докторанти:

докторант Мая Стоименова, докторант Антоанета Йорданова, докторант Радослава Терзиева, докторант Венелин Вълков, докторант Василка Събева, докторант Мария Добрева

 

Отсъстващи: гл. ас. д-р Павлина Атанасова (в командировка), доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет, Пловдив

 

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедрата на тема „Моделиране на бързопроменливи временни редове“
 2. Предложение за научно жури
 3. Приемане на годишните отчети на докторантите към катедрата
 4. Разни

 

ОБСЪЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ

 

По точка 1:

Доц. д-р Дойчин Бояджиев представи външните членове на разширения КС.

В рамките на 20 минути докторант Мая Стоименова презентира най-важните части от дисертационния труд.

Ръководителят на катедрата даде думата на присъстващите за изказвания, мнения, препоръки, забележки и въпроси.

Ръководителят на катедрата даде думата на докторант Мая Стоименова да отговори на зададените въпроси.

Доц. Бояджиев предложи прекратяване на разискванията, което бе прието единодушно.

 

 

С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ЕДИНОДУШНО СЕ ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 

 1. Предложеният от докторант Мая Пламенова Стоименова дисертационен труд на тема „Моделиране на бързопроменливи временни редове“, след като се отразят направените бележки, е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

По точка 2:

 1. КС предлага за потенциални членове за научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Мая Пламенова Стоименова:
 1. Проф. д.м.н. Иван Томов Димов – от Институт по Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ), БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 3. Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от  Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Разград, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  1. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  2. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката – научен ръководител на докторанта;
  3. 6.     (резервен член, външен) Доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  4. 7.     (резервен член, вътрешен) Доц. д-р Христина Николова Кулина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

КС предлага на ФС да приеме 15 юни 2018 г. (петък) за потенциална дата за защита на дисертационния труд на докторант Мая Пламенова Стоименова.

Докторант Мая Пламенова Стоименова е съгласна със състава на НЖ.

 

 

По точка 3:

 

3.1. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова изрази мнение и препоръки за извършената работа през първата година от обучението (редовна форма) на докторант Красимира Брайкова Иванова.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

3.2. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова изрази мнение и препоръки за извършената работа през втората година от обучението (редовна форма) на докторант Радослава Сашкова Терзиева.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова за оценка Добър (4).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

3.3. Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази мнение и препоръки за извършената работа през третата година от обучението (редовна форма) на докторант Венелин Васков Вълков.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева да бъде отчислен Венелин Васков Вълков с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

 

 

 

3.4. Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази мнение и препоръки за извършената работа през третата година от обучението (редовна форма) на докторант Василка Димова Събева.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева да бъде отчислена Василка Димова Събева с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

3.5. Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази мнение и препоръки за извършената работа през четвъртата година от обучението (задочна форма) на докторант Мария Добрева Добрева.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева да бъде отчислена Мария Добрева Добрева с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 4: Доц. Д. Бояджиев съобщи за приемане на предложения за състав на Национална агенция за оценяване и акредитация.

 

 

 

14.03.2018 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ