Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 23/06.12.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23/06.12.2017 г.

Протокол № 23/06.12.2017 г.

 

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 06.12.2017 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.

Катедреният съвет е разширен съгласно:

Заповед Р33-5734 от 30.11.2017 г., според която във връзка с предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Модули за изграждане на уеб базирани софтуерни системи“ на Стоян Николов Черешаров – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“ при ФМИ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;  за разкриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, към състава на катедра „Софтуерни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

1)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3)    Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4)    Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов 

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Стоян Николов Черешаров.
  2. Учебни.
  3. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

доц. д-р Тодорка Терзиева представи състава на разширението на Катедрения съвет, съгласно Заповед Р33-5734 от 30.11.2017 г., на Ректора на ПУ „П. Хилендарски“.

Доц. д-р Тодорка Терзиева даде думата на научния ръководител проф. д-р Христо Крушков, за да изкаже мнение за работата на докторант Стоян Николов Черешаров.

проф. д-р Христо Крушков представи постигнатите резултати от работата на докторант Стоян Черешаров по разработвенето на дисертационния труд. Посочи се, че резултатите са интегрирани в някои софтуерни системи включително и университетски такива. В уверение на последното се изложи постъпило писмо-отзив от началника на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ Цвета Темелкова.

Доц. д-р Тодорка Терзиева призова докторант Стоян Николов Черешаров да представи дисертационния си труд на тема „Модули за изграждане на уеб базирани софтуерни системи”. След изложението на докторант Черешаров за разработения от него дисертационен труд доц. Терзиева даде думата за мнения, изказвания и бележки по труда.

Изказвания:

Проф. д-р Станимир Стоянов посочи впечатления от съвместна работа с докторант Черешаров и изтъкна някои технически достойнства постигнатите резултати. Изтъкна се, че по време на семинар на катедра "Компютърни системи" гост-лектор от университет Нюкясъл, Англия, проф. Бен Московски се е впечатлил от работата на докторант Черешаров, в следствие на което е отправил предложение за съвместно сътрудничество.

Проф. д-р Асен Рахнев отбеляза пропуски по оформлението на библиографията на труда, като отправи и критични бележки по начина на представне и докладване на постигнатите резултати. В заключение на изказването си проф. Рахнев посочи че оценява труда на докторант Черешаров положително.

Доц. д-р Тодорка Терзиева посочи, че дисертационният труд има положителни черти и предложи разширеният катедрен съвет да гласува предложение за разкриване на процедура по защита пред НЖ, след като бъдат отразени направените препоръки и забележки.

След обсъждане катедреният съвет прие следните РЕШЕНИЯ:

  1. 1.      Катедреният съвет, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Стоян Николов Черешаров дисертационен труд на тема „Модули за изграждане на уеб базирани софтуерни системи” е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 

  1. Предложение на КС за състав на научно жури за защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка Стоян Николов Черешаров към катедра „Софтуерни технологии“:

 

Вътрешни за ПУ „П. Хилендарски“ членове:

1)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 

Външни за ПУ „Паисий Хилендарски“ членове:

3)    Проф. д-р Евдокия Николаева СотироваУниверситет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4)    Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас, Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

5)    Проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Тодор Каблешков”, София, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Резервни членове:

1)    Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ на ПУ, Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Доц. д-р Деляна Димчева Димова – АУ, Пловдив, Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

 

  1. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Стоян Николов Черешаров, докторант към катедра „Софтуерни технологии“ пред научно жури да бъде на  23.02.2017г.

 

По точка 2 от дневния ред:

Доц. д-р Тодорка Терзиева представи разпределение на учебни часове на катедрата за предстоящия зимен триместър.

 

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ/

Протоколчик

 

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА

Ръководител катедра „Софтуерни технологии”

 

06.12.2017 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ