Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол №25 / 21.02.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №25 / 21.02.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 25 / 21.02.2018 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 21 февруари 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.
С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова (в болнични, редуцирана), гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 33; Присъстващи – 30; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Специални раздели на висшата математика (за всички), проф. д.м.н. Тодор Желязков.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Специални раздели на висшата математика (за всички), проф. д.м.н. Тодор Желязков.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 26.02.2018 г. (понеделник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Зимен триместър, учебна 2017/18 година.

РЕШЕНИЕ 3:ФС прие: в срок до 28.02.2018 г. (сряда) да се изпратят предложения за корекции за разписанията на задочно обучение, Пролетен триместър, учебна 2017/2018 година.

РЕШЕНИЕ 4:ФС прие следното предложение за състав на изпитната комисия за практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Физика и математика“ и допълнителни квалификации „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“ през календарната 2018 година:
Председател: проф. д-р Асен Рахнев, Зам.-председател: проф. д-р Коста Гъров.
Членове от ФМИ и учители-наставници:

 1. Доц. д-р Евгения Ангелова – ФМИ на ПУ;
 2. Доц. д-р Ивайло Старибратов – ФМИ на ПУ;
 3. Доц. д-р Добринка Бойкина – ФМИ на ПУ;
 4. Доц. д-р Стефка Анева – ФМИ на ПУ;
 5. Боряна Цекова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 6. Дора Стоянова – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 7. Валентина Сарийчева – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 8. Деляна Гергова            – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 9. Виолета Гуглева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив; 
 10. Вяра Христова – ОУ „Кн. Александър I“, Пловдив;
 11. Стелиана Чиликова – СУ „П. Яворов“, Пловдив;
 12. Диана Николова – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив;
 13. Маруся Буюклиева – СУ „П. Хилендарски“, Пловдив.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

РЕШЕНИЕ 6:. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Атанас Василев Илчев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мая Пламенова Стоименова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Мая Пламенова Стоименова, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Маргарита Христова Атанасова, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маргарита Христова Атанасова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 12:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Маргарита Христова Атанасова, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „ Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Лиляна Иванова Русенова-Монева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика “, докторска програма Информатика за срок от 1 (една) година, считано от  21.02.2018 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Тодор Илиев Костадинов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Диференциални уравнения, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Стефани Апостолова Панайотова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и припожение на математиката, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 16:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Тодорова Христозова-Дочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Денислав Иванов Лефтеров, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Емил Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Константин Николаев Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Михаил Тодоров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Борис Николов Манев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Добромир Атанасов Русенов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Даниел Желязков Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Георги Рангелов Богданов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Йорданова Гайдарова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Христо Василев Атанасов, задочен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 28ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 3. Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Светослав Христосов Енков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 29:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 14.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 3. Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 14.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ 32: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС със заповедта за обявяване на конкурси за допълнителен прием на докторанти и напомни, че: срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародването на обявата в ДВ, бр. 14/13.02.2018 г. (от 13.02.2018 г. до 13.04.2018 г.); конкурсните изпити ще се проведат до 13.06.2018 г., а изборът на новите докторанти приключва до 10.07.2018 г.; избраните докторанти се зачисляват от 01.08.2018 г. Доц. Златанов прочете и доклада до Ректора за незаетите места.

РЕШЕНИЕ 33:ФС избра следните хонорувани преподаватели и ментори за Пролетния триместър на учебната 2017/2018 год.:

 1. Док-т Детелина Сергеева Милкотева – с доп. хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Уеб дизайн“ с I курс на специалност СТД, задочно обучение; 
 2. Веселина Василева Карапеева (магистър) – с доп. хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Увод в уеб програмирането“ с I курс на специалност СТД, задочно обучение;
 3. Веселина Руменова Нанева (БИТ, 4-ти курс, фак. № 1401561002) – с доп. хорариум 240 часа за водене на упр. по дисциплината ОЦИ на СТД, 2 курс, редовно и задочно; „Бизнес информационни системи”, СТД, 4 курс и за изпитани на студенти, редовно обучение;
 4. Мария Викторова Малинова (магистър) – с доп. хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Алгоритми и структури от данни“  за 1 курс „Софтуерно инженерство”, редовно и задочно;
 5. Николай Атанасов Чочев (студент, 3 к. СТД, фак. № 1401681002) – с доп. хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина по “Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – II част” за всички специалности, редовно и задочно обучение, Пролетен триместър;
 6. Ренато Николла (магистър)с хорариум 130 часа за водене на упр. по дисциплините Математически анализ 1 и 2 част, редовно обучение.
 7. Ментори, провеждащи практика и стаж по специалността, редовно и задочно обучение:
  • Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа в упр.
  • Венцислав Венков Арнаудов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Виктор Олегов Викторов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Виолета Иванова Караиванова– с хорариум 180 часа в упр.
  • Жоро Георгиев Инджов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Иван Димитров Попов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Костадин Неврокоплиев – с хорариум 180 часа в упр.
  • Николай Койнов Стойков – с хорариум 180 часа в упр.
  • Станимир Атанасов Велков – с хорариум 180 часа в упр.
  • Станислав Иванов Иванив – с хорариум 180 часа в упр.
  • Стела Цанкова Маринска – с хорариум 180 часа в упр.
  • Чавдар Петров Гълев – с хорариум 180 часа в упр.
  • Янко Василев Политов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Виктор Пламенов Матански  – с хорариум 180 часа в упр.
  • Георги Илиев Георгиев – с хорариум 180 часа в упр.
  • Ивайло Йовков Пеев – с хорариум 180 часа в упр.
  • Иван Георгиев Минов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Игнат Илиев Дишлиев – с хорариум 180 часа в упр.
  • Слави Станчев Глухов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Йордан Георгиев Тодоров– с хорариум 180 часа в упр.
  • Николай Иванов Касапов – с хорариум 180 часа в упр.
  • Симеон Крумов Николов – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие следното предложение: гл. ас. д-р Христо Тошков Христов да води лекции по учебната дисциплина „Обектно-ориентирано програмиране“ на спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, втори семестър на учебната 2017/2018 година във филиала на ПУ-гр. Смолян, вместо гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов. 

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на следните учебници по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Георгиев Златанов:

 • Математически анализ 1 (Диференциално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи);
 •  Математически анализ 2 (Интегрално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи);

РЕШЕНИЕ 36: ФС избра проф. д-р Андрей Захариев (от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и доц. д-р Галина Борисова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” за рецензенти на учебниците по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие отчет за развитието на компютърните лаборатории за 2017 година.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2018 година.
 
РЕШЕНИЕ 39: Доц. Шотлеков напомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2017 г. ще е на 24.03.2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде Основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург” от 18:30 ч. Поканват се всички преподаватели.

РЕШЕНИЕ 40: Проф. Илиев напомни, че за Пролетната конференция на СМБ срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата. Доц. Старибратов помоли да  за предстоящата 47-ма Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2018 г., хотел Самоков, Боровец. Ще има осигурен автобус на ПУ и ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата.

РЕШЕНИЕ 41: Проф. Илиев напомни за предстоящия Пролетен бал на математиците на 22.03.2018 г. в  зала Тримонциум на хотел Тримонциум. Кувертите могат да се заплатят до 14.03.2018 г. в Деканата на ФМИ при Гергана Колева.

РЕШЕНИЕ 42: Проф. Илиев информира членовете на ФС за списанието на ФМИ, ще излезе книжка до месец юли 2018 година. В списанието могат да публикуват докторанти и студенти, ако има сериозни разработки. Проф. Илиев изказа благодарност на гл. ас. д-р Кремена Стефанова за положените усилия за направата на сайта на списанието на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 43: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че на 28.02.2018 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала, Нова сграда ще се проведе семинар на тема „Индустрия 4.0”. Организатор на семинара е катедра „Компютърни системи”.

РЕШЕНИЕ 44: Проф. Илиев съобщи, че следващото заседание на ФС ще е на 21.03.2018 г., когато ще се приемат годишните отчети на докторантите, както и отчисляването на някои от тях.

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ