Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 5 - 2017/2018 - 21.02.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 - 2017/2018 - 21.02.2018 г.

Протокол № 5– 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 21.02.2018 г.

Днес, 21.02.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов
Отсъстващи:   доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. Мая Стоева, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев- по уважителни причини

Приет бе следният дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Мария Йорданова Гайдарова, зачислена в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
  2. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Георги Рангелов Богданов, зачислен в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
  3. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба от докторант Валя Спасова Арнаудова и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Валя Спасова Арнаудова (задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, отчислен с право на защита, считано от 01.03.2017 г.) на тема: „Методика на адаптивно електронно обучение”, с научни ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
  4. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Маргарита Христова Атанасова през третата година от подготовката (01.03.2017 г. – 01.03.2018 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Анна Малинова.
  5. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Маргарита Христова Атанасова, съгласно мнението на научния ръководител.
  6. Катедреният съвет предлага докторант Маргарита Христова Атанасова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
  7. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Маргарита Христова Атанасова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 22.02.2018 г.
  8. Катедреният съвет, въз основа на представен дисертационен труд и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Маргарита Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) на тема: Модел на адаптивен потребителски интерфейс за бизнес информационни системи, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

21.02.2018 г.                                                                         Протоколчик
гр. Пловдив                                                                          /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ