Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 44 / 24.01.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 44 / 24.01.2018

ПРОТОКОЛ №44 /24.01.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 24 януари 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма.

           ДНЕВЕН РЕД:

 • Обсъждане дневния ред на ФС.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Едноминутно мълчание за почитане паметта на проф. Мекеров и проф. Златанов;

 • Връчване на почетна грамота на проф. д-р Петко Пройнов;
  Благодарност за проф. Маргаритов (студентите вече провеждат занятията в новата Спортна зала).  

2. Учебни.

 • утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2017/18 г. (редовно и задочно);
 •  комисии и дати за Държавни изпити;
 • Академичен календар за уч. 2018/2019 г.;
 • във връзка с изготвяне разписанията на задочно, Пролетен триместър – в срок до 31.01.2018 г. (сряда), рък. катедри и щатните преп. по английски език да изпратят актуализирани заявки и точните преподаватели по съответните дисциплини;
 •  комисии и дати за ДИ на спец. „Математика и информатика” и спец. „ИТМОМ” във филиала на ПУ- гр. Смолян;
 •  конспекти за: магистри;
 •  конспект за ИТМОМ (бакалавър);
 • конспект за ИТМОМ за Филиал на ПУ, гр. Смолян.

 3. Докторанти.

 • възстановяване на докторантура – Анатоли Карабов;
 • зачисляване в докторантура на новите докторанти;
 • избор на научни ръководители;
 • утвърждаване на теми, срок за обучение  и индивидуални планове за работа
  на новоприетите докторанти;
 • индивидуален план за работа – Радка Колева;
 • научно жури – Венета Табакова.

4. Хонорувани.

 • Преподаватели; 
 • Ментори.

 5. Разни.

 •  поздравление за спечелен проект към НПД – проф. Петко Пройнов;
 •  заявка за броя на приеманите студенти (бакалаври и магистри), държавнапоръчка за учебната 2018/2019 година;
 •  съобщение за назначаването на нов асистент, кабинет – ас. Пенчо Малинов (430 каб.);СМБ – Боровец, от 2.04. до 6.04.2018 г.; заявки до 5.03.2018 г.; таксите са същите, само  членове на СМБ;
 •  ДТВ – информиране;
 •  Регистрация в Research;
 •  Отпуски.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Благодарствено писмо до проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов във връзка с организацията за ползване на Учебната спортно-тренировъчна зала на ПУ от студентите на Факултета по математика и    информатика в часовете по дисциплината „Спорт“.
РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Аналитична логистика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Системи уравнения (за всички), доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков;
 • Метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Приложен функционален анализ (за M, БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ), проф. д.м.н. Степан Костадинов,
  проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Математически основи на автоматизираното управление (за всички),доц. д-р Георги Костадинов;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Приложна финансова математика (за всички), проф. Николай Кюркчиев;
 • Въведение в уеб програмирането с Python и Django (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Графичен дизайн с Photoshop (за всички), проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.), проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Съвременна икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (за всички), доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев;
 • Когнитивна роботика (за БИТ, СТД и Инф.), проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Блоково програмиране (за всички), доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
 • Предприемачество в IT индустрията (за всички), доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
 • Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript (за всички), проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
 • Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Разработка на уеб приложения с ReactJS (за всички),доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов;
 • Обща теория на правото в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • PSD концепция, дизайн и front-end разработка (за всички), доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева;
 • Практикум по междукултурна комуникация (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова;
 • Бизнес приложения за Интернет (за всички), проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали (за всички), доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев;
 • Въведение във web програмирането с Java и JavaScript (за всички), проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес (за всички),доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Компютърно счетоводство (без БИТ), проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 • Бизнес право - ІІ част (за всички), проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Създаване на ГПИ с Delphi (за всички), проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Аналитична логистика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Математически основи на автоматизираното управление (за всички),доц. д-р Георги Костадинов;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematica (за всички),доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички),  проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • Графичен дизайн с Photoshop (за всички), проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.), проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Съвременна икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Облачни технологии на IBM (за всички), проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев;
 • Блоково програмиране (за всички), доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
 • Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Обща теория на правото в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • Практикум по междукултурна комуникация (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова.

В)  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 1. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие:в срок до 31.01.2018 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки и преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини, във връзка с изготвяне разписанията на редовно и задочно обучение за Пролетния триместър.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложения Етичен кодекс на работещите във Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението: да се преобявят конкурсите за незаетите докторантски места.
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: да се информират членовете на ФС за предстоящата 47-ма Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2018 г., хотел Самоков, Боровец. Ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата.
РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: да се поздрави проф. д.м.н. Петко Пройнов за спечеления  проект към Фонд „Научни изследвания“, на тема: Изследване на итерационни методи с висок ред на сходимост за апроксимиране на нули на полиноми и неподвижни точки на квази-свиващи изображения в метрични пространства“, на стойност 120 000 лв.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ