Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 43 / 17.01.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 43 / 17.01.2018

ПРОТОКОЛ № 43/ 17.01.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 17 януари 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма.

           ДНЕВЕН РЕД:

  • Уточняване дневния ред на ФС за 24.01.2018 г.
  • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 24.01.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Хонорувани.
4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: Факултетният съвет да започне с едноминутно мълчание за почитане паметта на проф. д-р Димитър Мекеров и проф. д-р Георги Златанов.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните предложения за утвърждаване от ФС: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2018 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2018 година – 7, 8, 10 юли 2018 г. и 29 септември, 6 и 7 октомври 2018 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 14.02.2018, 4.07.2018 и 18.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: ФС да утвърди следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2018 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.
Зам.-председател: доц. д-р Боян Георгиев Златанов.
Членове:
      1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
      2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 12.07.2018 г. и  на 04.10.2018 г.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” във филиала на ПУ- гр. Смолян.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие програми за писмен държавен изпит  на следните магистърски програми:

  • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
  • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения ” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
  • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
  • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект” (едногодишен и двугодишен курс на обучение).

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.
РЕШЕНИЕ 9: ДС прие следната заявка за прием на студенти (бакалаври и магистри), държавна поръчка за учебната 2018/2019 година. По направления и специалности тя е:

- по направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Ир - 90; БИТр - 90; СТДр - 90; СИр - 90; Из - 35; БИТз - 35; СТДз -35; СИз - 35;
СТ (магистър) – 8 (за четирите специализации  х 2);
БИАЕ (магистър) – 2.

- по направление 4.5. Математика
М - 7; ПМ - 8; БМ -15; ПМ (магистър) - 5.

-по направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
МИ - 15; ИТМОМ - 15.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: да се наблегне на статии с импакт факгор и импакт ранк в Scopus и Web of science във връзка с публикуваното през месец ноември 2017 г. постановление „Мониторинг на качеството на научната продукция в организации“; точкува се и участието в научни мрежи; да има бонус за това участие, който ще бъде отразен в ДТВ за точки „Наука“. Всеки колега, който си направи профил в ResearchGate и Google Scholar ще получи 100 лв.
РЕШЕНИЕ 11: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 24.01.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ