Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 110/07.02.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 110/07.02.2018

ПРОТОКОЛ № 110/07.02.2018
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Мая Стоименова
Отсъстващи: доц. д-р Христина Кулина

Дневен ред:

  1. Приемане на атестационния отчет на гл. ас. д-р Десислава Войникова
  2. Докторанти
  3. Разни

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:
Да се приеме отчета и оценка за дейността на подлежащия на атестация гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Приема единодушно отчета и оценките за дейността на атестирания както следва:
Научна дейност – положителна
Учебна дейност – положителна
Административна дейност – положителна
ОБЩА ОЦЕНКА: ПОЛОЖИТЕЛНА.

По точка 2:

2.1. По предложение на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев във връзка с новозачислените докторанти, КС реши:
    - Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди индивидуалния план за обучение на Тодор Илиев Костадинов.
    - Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди индивидуалния план за обучение на Стефани Апостолова Панайотова.

2.2. По предложение на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев във връзка с постъпил доклад на докторант Мая Стоименова и мнение на проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, КС реши:
Поставяне на Отлична оценка за работата на докторант Мая Стоименова през третата година на подготовката.

2.3. По предложение на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев във връзка с постъпило мнение на проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, че е представен завършен дисертационен труд в рамките на тригодишното обучение в редовна докторантура и има готовност за защита пред научно жури, КС реши:
Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да бъде отчислена Мая Стоименова с право на защита, считано от 01.03.2018 г.

По точка 3: няма

07.02.2018 г.

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ