Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол №24 / 24.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №24 / 24.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 24 / 24.01.2018 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 24 януари 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Елена Петрова Сомова – в чужбина, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева.

Списъчен състав – 34; присъстващи – 30; отсъстващи – 3; редуцирани – 1. 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани. 
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложението: да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Благодарствено писмо до проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов във връзка с организацията за ползване на Учебната спортно-тренировъчна зала на ПУ от студентите на Факултета по математика и    информатика в часовете по дисциплината „Спорт“. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Аналитична логистика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Системи уравнения (за всички), доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков;
 • Метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Приложен функционален анализ (за M, БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ), проф. д.м.н. Степан Костадинов, 
 • проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Математически основи на автоматизираното управление (за всички), доц. д-р Георги Костадинов;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Приложна финансова математика (за всички), проф. Николай Кюркчиев;
 • Въведение в уеб програмирането с Python и Django (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Графичен дизайн с Photoshop (за всички), проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.), доц. д-р Светослав Енков;
 • Съвременна икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (за всички), доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев;
 • Когнитивна роботика (за БИТ, СТД и Инф.), проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Блоково програмиране (за всички), доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
 • Предприемачество в IT индустрията (за всички), доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
 • Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript (за всички), проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
 • Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Разработка на уеб приложения с ReactJS (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов;
 • Обща теория на правото в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • PSD концепция, дизайн и front-end разработка (за всички), доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева;
 • Практикум по междукултурна комуникация (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова;
 • Бизнес приложения за Интернет (за всички), проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали (за всички), доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев;
 • Въведение във web програмирането с Java и JavaScript (за всички), проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес (за всички), доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Компютърно счетоводство (без БИТ), проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 • Бизнес право - ІІ част (за всички), проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Създаване на ГПИ с Delphi (за всички), проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Аналитична логистика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Математически основи на автоматизираното управление (за всички), доц. д-р Георги Костадинов;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematica (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички),  проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • Графичен дизайн с Photoshop (за всички), проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.), доц. д-р Светослав Енков;
 • Съвременна икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Облачни технологии на IBM (за всички), проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев;
 • Блоково програмиране (за всички), доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
 • Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Обща теория на правото в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • Практикум по междукултурна комуникация (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова.

  В)  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
 • Руски език – 1. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 31.01.2018 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки и преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини, във връзка с изготвяне разписанията на редовно и задочно обучение за Пролетния триместър. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2018 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2018 година – 7, 8, 10 юли 2018 г. и 29 септември, 6 и 7 октомври 2018 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 14.02.2018, 4.07.2018 и 18.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2018 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Зам.-председател: доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

 2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 12.07.2018 г. и  на 04.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” във филиала на ПУ- гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

РЕШЕНИЕ10: ФС прие програми за писмен държавен изпит  на следните магистърски програми:

 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения ” (едногодишен и  двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства” (едногодишен и двугодишен курс на обучение);
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект” (едногодишен и двугодишен курс на обучение).

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие програма за писмен държавен изпит  на магистърска програма „Приложна математика” (едногодишен и двугодишен курс на обучение).

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие програма за писмен държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технолигии“: въз основа на постъпила молба и съгласно чл.20 от ППЗРАСРБ и чл.26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, считано от 15.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката. 

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра Веселина Руменова Тавкова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология, към катедра „Алгебра и геометрия“.

РЕШЕНИЕ 16: ФС избра проф. д.м.н. Манчо Христов Манев за научен ръководител на Веселина Руменова Тавкова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Веселина Руменова Тавкова: „Диференциална геометрия на почти параконтактни почти пара­комплексни риманови много­об­ра­зия.

РЕШЕНИЕ 18: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Веселина Руменова Тавкова.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Веселина Руменова Тавкова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма  Геометрия и топология, с научен ръководител проф. д.м.н. Манчо Христов Манев. 

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра Екатерина Борисова Мадамлиева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Математически анализ“. 

РЕШЕНИЕ 21: ФС избра проф. д-р Андрей Иванов Захариев и проф. д-р Михаил Михайлов Константинов (от УАСГ, София) за научни ръководители на Екатерина Борисова Мадамлиева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 22: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Екатерина Борисова Мадамлиева: „Дробни диференциални уравнения със закъсняващ аргумент;

РЕШЕНИЕ 23: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Екатерина Борисова Мадамлиева.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Екатерина Борисова Мадамлиева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, с научни ръководители проф. д-р Андрей Иванов Захариев и проф. д-р Михаил Михайлов Константинов. 

РЕШЕНИЕ 25: ФС избра Тодор Илиев Костадинов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 26: ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Тодор Илиев Костадинов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 27: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Тодор Илиев Костадинов: „Осцилирационни, асимптотични и устойчиви свойства на дискретни и непрекъснати диференциални уравнения.

РЕШЕНИЕ 28: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Тодор Илиев Костадинов.

РЕШЕНИЕ 29: ФС избра Стефани Апостолова Панайотова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката  , към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 30: ФС избра проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева и гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова за научни ръководители на Стефани Апостолова Панайотова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 31: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Стефани Апостолова Панайотова: „Математическо моделиране и компютърни симулации на нелинейни многопараметрични физични задачи.

РЕШЕНИЕ 32: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Стефани Апостолова Панайотова.

РЕШЕНИЕ 33: ФС избра Мария Тодорова Христозова-Дочева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 34: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева за научни ръководители на Мария Тодорова Христозова-Дочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 35: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева: „Електронни ресурси за провеждане и оценяване на качеството на профилирано обучение в средното образование“.

РЕШЕНИЕ 36: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева.

РЕШЕНИЕ 37: ФС избра Денислав Иванов Лефтеров за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 38: ФС избра доц. д-р Светослав Христосов Енков за научен ръководител на Денислав Иванов Лефтеров, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 39: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Денислав Иванов Лефтеров: „Софтуерна рамка за тестване на уеб приложения“.

РЕШЕНИЕ 40: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Денислав Иванов Лефтеров.

РЕШЕНИЕ 41: ФС избра Емил Ангелов Ангелов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 42: ФС избра доц. д-р Светослав Христосов Енков за научен ръководител на Емил Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 43: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Емил Ангелов Ангелов: „JavaScript базирана среда за организация и обработка на фото изображения“.

РЕШЕНИЕ 44: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Емил Ангелов Ангелов.

РЕШЕНИЕ 45: ФС избра Константин Николаев Русев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 46: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Константин Николаев Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 47: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Константин Николаев Русев: „Моделиране на виртуално образователно пространство.

РЕШЕНИЕ 48: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Константин Николаев Русев.

РЕШЕНИЕ 49: ФС избра Борис Николов Манев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 50: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Борис Николов Манев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 51: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Борис Николов Манев: „Онтологично базирано знание за персонален асистент.

РЕШЕНИЕ 52: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Борис Николов Манев.

РЕШЕНИЕ 53: ФС избра Михаил Тодоров Петров за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 54: ФС избра доц. д-р Владимир Николаев Вълканов за научен ръководител на Михаил Тодоров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 55: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Михаил Тодоров Петров: „Темпорални аспекти на виртуално образователно пространство.

РЕШЕНИЕ 56: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Михаил Тодоров Петров.

РЕШЕНИЕ 57: ФС избра Добромир Атанасов Русенов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 58: ФС избра доц. д-р Владимир Николаев Вълканов за научен ръководител на Добромир Атанасов Русенов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 59: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Добромир Атанасов Русенов: „Изграждане на интелигентна система от гардове.

РЕШЕНИЕ 60: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Добромир Атанасов Русенов.

РЕШЕНИЕ 61: ФС избра Даниел Желязков Русев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 62: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Даниел Желязков Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 63: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Даниел Желязков Русев: „Разработване на блокчейн технология за IoT екосистема.

РЕШЕНИЕ 64: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Даниел Желязков Русев.

РЕШЕНИЕ 65: ФС избра Петя Цветанова Василева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 66: ФС избра доц. д-р Димчо Стойков Димов и гл. ас.  д-р Александър Пламенов Пенев за научни ръководители на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 67: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Петя Цветанова Василева: „Интерактивна визуализация и анализ на данни в машинното самообучение;

РЕШЕНИЕ 68: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Петя Цветанова Василева.

РЕШЕНИЕ 69: ФС избра Георги Рангелов Богданов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 70: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Георги Рангелов Богданов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 71: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Георги Рангелов Богданов: „Синтактично-ориентирани инструменти за генериране на електронни документи.

РЕШЕНИЕ 72: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Георги Рангелов Богданов.

РЕШЕНИЕ 73: ФС избра Христо Василев Атанасов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 74: ФС избра доц. д-р Ангел Атанасов Голев за научен ръководител на Христо Василев Атанасов, задочен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 75: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Христо Василев Атанасов: „Дизайн на системи за управление и мониторинг в термините на Интернет на нещата.

РЕШЕНИЕ 76: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Христо Василев Атанасов.

РЕШЕНИЕ 77: ФС избра Мария Йорданова Гайдарова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 78: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Мария Йорданова Гайдарова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 79: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Йорданова Гайдарова: „Съвременни подходи за повишаване ефективността на образователния процес, базирани на информационни и комуникационни технологии;

РЕШЕНИЕ 80: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Йорданова Гайдарова.

РЕШЕНИЕ 81: ФС избра Гергана Василева Колева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 82: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Гергана Василева Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 83: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Гергана Василева Колева: „Съвременни технологии в организацията на обучението и изучаването им в профилираната подготовка по информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 84: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Гергана Василева Колева.

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Гергана Василева Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 86: ФС избра Любка Стоянова Славова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 87: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Любка Стоянова Славова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 88: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Любка Стоянова Славова: „Адаптация на класическите методи на обучение по информационни технологии за приложение в облачна среда.

РЕШЕНИЕ 89: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Любка Стоянова Славова.

РЕШЕНИЕ 90: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Любка Стоянова Славова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 91: ФС избра Маня Стоянова Манева за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 92: ФС избра доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за научен ръководител на Маня Стоянова Манева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 93: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Маня Стоянова Манева: „Методическа система за формиране на функционална математическа грамотност на учениците.

РЕШЕНИЕ 94: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Маня Стоянова Манева.

РЕШЕНИЕ 95: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Маня Стоянова Манева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов . 

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика).

3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев”, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2)  (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “ да бъде на 28.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 98: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2017/2018:

1.  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с хорариум 100 часа за водене на ТПП и упр. по дисциплината „Методика на обучението по математика“, 3. курс МИ и ИТМОМ (двоен хонорар);
2.  Петър Веселинов Йочев (студент СТД, семестриално завършил, Фак. № 1301681073) – с допълнителен хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Събитийно програмиране“ на СТД 2 курс;
3. Кристиян Георгиев Големинов, студент СТД, III курс, редовно обучение, Фак. №1501681037, за водене на лабораторни упражнения - 120 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2 ри курс, email: kristiyangoleminov@gmail.com, tel: +359 886 660 187.
4. Гл. ас. д-р Христо Манев Манев (от МУ Пловдив)  – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по „Въведение в уеб програмирането“ на спец. МИИТ - 1 курс и спец. ИТМОМ - 1 курс, редовно обучение;
5.  Док-т Детелина Сергеева Милкотева – с хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност БИТ, редовно обучение; 
6. Док-т Соня Кирилова Заимова – с хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност БИТ, редовно обучение;
7. Ламбри Йовков Йовков (магистър) – 150 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
8.  Веселина Руменова Нанева (БИТ, 4-ти курс, фак. номер: 1401561002) – 160 часа упражнения (130 часа упражнения за водене на дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно и задочно обучение; „Бизнес информационни системи”, СТД, 4 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
9. Иван Иванов Желев (БИТ, 4-ти курс, фак. номер 1401561034) – с хорариум 130 часа упражнения за водене на лаб. упр. по дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно обучение; за водене на лаб. упр. по дисциплината „Информационни технологии в Интернет”, СТД, 4 курс, редовно и задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
10. Владимир Петров Вълев – с допълнителен хорариум 200 часа за во­де­не на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно обучение;
11. Любен Иванов Киков (студент) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Приложения за бази данни с Entity Framework“  за всички специалности от 2 до 4 курс, редовно обучение;
12. Николай Атанасов Чочев (студент, 3 к. СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни занятия по “Изграждане на динамични уеб приложения” за всички специалности, задочно обучение;
13. Мартин Георгиев Василев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Анализ и оптимизация на софтуерни приложения“ през Зимния триместър;
14. Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев – с хорариум 150 часа за провеждане на избираема дисциплина (редовно и задочно) за зимния триместър Б на учебната 2017/18 година (двоен хонорар);
15.  Доц. д-р Златогор Борисов Минчев, ИИКТ и ИМИ на БАН - София за водене на избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството за зимния Б триместър на учебната 2017/18 година, редовно обучение, с натовареност 100 учебни часа .
16. Док-т Венелин Васков Вълков – с хорариум 80 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по Статистически методи за вземане на решения за спец. БМ IV курс, за зимния триместър Б на учебната 2017/18 година;
17. Док-т Радослава Сашкова Терзиева – с хорариум 80 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по Теория на игрите за спец. Математика и Бизнес математика, за зимния Б триместър на учебната 2017/18 година;
18. Док-т Красимира Брайкова Иванова – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по Вероятности и приложна статистика за спец. Инф. III курс, за зимния Б триместър на учебната 2017/18 година;
19. Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) с допълнителен хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина, редовно и задочно обучение;
20. Александра Вредерик Вълкова (студентка 4. Курс, СТД, фак. № 1401681075) – с хорариум 80 часа за водене на лаб. упр. по дисциплината „Софтуерни технологии 2“ и участие в провеждането на семестриални изпити.
21.   Ментори, провеждащи практика по специалността, редовно и задочно обучение:
       1. Полина Гинева Куфарова – с хорариум 180 часа в упр.;
       2. Цветелина Георгиева Балтаджиева – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 99: ФС прие предложения от Факултетната комисия по етика Етичен кодекс на работещите във Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

РЕШЕНИЕ 100: Проф. Илиев поздрави проф. д.м.н. Петко Пройнов за спечеления  проект към Фонд „Научни изследвания“, на тема: „Изследване на итерационни методи с висок ред на сходимост за апроксимиране на нули на полиноми и неподвижни точки на квази-свиващи изображения в метрични пространства“, на стойност 120 000 лв.

РЕШЕНИЕ 101: Проф. Илиев информира членовете на ФС за приетата на ДС заявка  за прием на студенти (бакалаври и магистри), държавна поръчка за учебната 2018/2019 година. По направления и специалности тя е:

 • по направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  Ир - 90; БИТр - 90; СТДр - 90; СИр - 90; Из - 35; БИТз - 35; СТДз -35; СИз - 35; 
  СТ (магистър) – 8 (за четирите специализации  х 2); 
  БИАЕ (магистър) – 2.
 • по направление 4.5. Математика
  М - 7; ПМ - 8; БМ -15; ПМ (магистър) - 5.
 • по направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
  МИ - 15; ИТМОМ - 15.

РЕШЕНИЕ 102: Проф. Илиев информира членовете на ФС за назначаването на нов асистент във ФМИ. От 01.01.2018 г. ас. Пенчо Малинов е назначен на ½ щат в катедра  „Компютърни системи”. Определен за него е 430 кабинет.

РЕШЕНИЕ 103: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящата 47-ма Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2018 г., хотел Самоков, Боровец. Ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 05.03.2018 г. в Деканата.

РЕШЕНИЕ 104: Проф. Илиев информира членовете на ФС за изплатеното през ноември 2017 г. ДТВ. За всеки щатен минималната сума е 560 лв., включени са участия във ФС, АС, други комисии и  участия. Запазени са всички правила.

РЕШЕНИЕ 105: ФС прие: всички преподаватели и служители, които имат неизползван годишен отпуск от предходни години да предвидят ползването му в дни извън графика на обучение на студентите. Всички са уведомени за размера на платения годишен отпуск и е необходимо всеки да се разпише в справките, получени от отдел „Управление на човешките ресурси“. 

РЕШЕНИЕ 106: Проф. Илиев информира членовете на ФС за публикуваното през месец ноември 2017 г. постановление „Мониторинг на качеството на научната продукция в организации“ и препоръките са да се наблегне на статии с импакт факгор и импакт ранк в Scopus и Web of science. В тази класация се точкува и участието в научни мрежи. Ще има и бонус за това участие, който ще бъде отразен в ДТВ за точки „Наука“. Всеки колега, който си направи профил в Research Gate и Google Scholar ще получи 100 лв.   

РЕШЕНИЕ 107: ФС прие следното предложение: да се направи профил на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 108: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че на 15.02.2018 г. от 16:00 ч. в големия салон на БАН ще се чества 120-годишнината на СМБ.

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ