Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 4 – 2017/2018 - 24.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 – 2017/2018 - 24.01.2018 г.

Протокол № 4– 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 24.01.2018 г.

Днес, 24.01.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, гл.ас. д-р Мая Стоева

Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев

Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Атестиране на преподаватели
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По първа точка

Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ, бр. 77/26.09.2017 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Компютърни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Георги Рангелов Богданов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Георги Рангелов Богданов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Георги Рангелов Богданов – „Синтактично-ориентирани инструменти за генериране на електронни документи”.

  Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 77/26.09.2017 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Компютърни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Мария Йорданова Гайдарова за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Мария Йорданова Гайдарова – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Мария Йорданова Гайдарова – „Съвременни ИКТ базирани подходи за повишаване ефективността  на образователния процес”.

  РЕШЕНИЕ:

 7. Катедреният съвет, въз основа на постъпило Заявление от Анатоли Веселинов Карабов и съгласно чл. 20. от ППЗРАСРБ и чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, предлага на Факултетния съвет да бъде възстановено обучението на Анатоли Веселинов Карабов като задочен докторант, считано от 15.01.2018 г.

  РЕШЕНИЕ:

  По втора точка
 8. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ дава положителна оценка по всички атестационни критерии и положителна обща оценка за работата на гл.ас.д-р Елена Тодорова.

  РЕШЕНИЯ:

  По трета точка
 9. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ предлага да бъде назначен за асистент на пълен норматив докт. Георги Спасов, считано от 1 април 2018г.
 10. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ предлага да бъде назначен за асистент на половин щат докт. Павел Кюркчиев, считано от 1 април 2018г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

24.01.2018 г.                                                                                                                   Протоколчик

гр. Пловдив                                                                                                                                  /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ