Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 53 / 13.12.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 53 / 13.12.2017

ПРОТОКОЛ №53
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 13.12.2017 г. се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и гео­метрия” в оперативен порядък с използване на технически средства за комуни­ка­ция.

Участвали са редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител ка­тед­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иван­ка Градева.

Дневен ред:

  1. Приемане на учебен план за специализация за трета ПКС.

По точка 1.

Проф. Манев съобщи, че е постъпил учебен план за професионално педагогическа спе­циализация „Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им”, 3. ПКС, задочна форма, 1 година, подхо­дящ за учи­тели с 4. ПКС. Планът е съгласуван с ръководството на Департамента за учи­телски специализации.

За ръководител на програмата се предлага проф. дмн Манчо Манев. За преподава­те­ли се предлагат: проф. дмн М. Манев, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова , гл. ас. д-р А. Христов, гл. ас. д-р Й. Епитропов, ас. И. Градева. Учебният план е изготвен от преподавател­ския екип.

Катедреният съвет прие следното решение:

Приема учебния план за професионално педагогическа специализация „Раз­но­образяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им” и я предлага за утвърждаване от ФС.

Подкрепям решението:

проф. дмн Манчо Манев                                 

доц. д-р Кирил Коликов                                 

доц. д-р Добринка Грибачева                        

доц. д-р Марта Теофилова                             

гл. ас. д-р Ива Докузова

гл. ас. д-р Асен Христов

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

ас. Иванка Градева

 

гр. Пловдив

13.12.2017 г.    

                                             Секретар на катедрата:                         

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                         

(проф. дмн М. Манев) 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ