Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 14 / 23.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 23.01.2018 г.

Протокол № 14-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 23.01.2018 г.

 Днес, 23.01.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

 Дневен ред:

 1. Докторанти. 
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Гергана Василева Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 2. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Гергана Василева Колева: „Съвременни технологии в организацията на обучението и изучаването им в профилираната подготовка по информационни технологии”.
 3. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Гергана Василева Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 4. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Любка Стоянова Славова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 5. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант .... Любка Стоянова Славова: „Адаптация на класическите методи на обучение по информационни технологии за приложение в облачна среда”.
 6. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Любка Стоянова Славова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 7. Катедреният съвет избра доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за научен ръководител на Маня Стоянова Манева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 8. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Маня Стоянова Манева: „Методическа система за формиране на функционална математическа грамотност на учениците”.
 9. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Маня Стоянова Манева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

 

23.01.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ