Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 13 / 12.12.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 12.12.2017 г.

Протокол № 13-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 12.12.2017 г.

Днес, 12.12.2017 г. (вторник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д‑р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Венета Табакова-Комсалова.
 2. Докторанти.
 3. Приемане на учебни планове и програми за педагогически квалификации и специализации.
 4. Учебни
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Венета Веселинова Табакова-Комсалова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 2. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторанта Венета Веселинова Табакова-Комсалова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Венета Веселинова Табакова-Комсалова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Венета Веселинова Табакова-Комсалова  да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 13.12.2017 г.
 5. Представеният от докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова  дисертационен труд на тема „Формиране на алгоритмично мислене у учениците в началното училище и прогимназията чрез обучението по информатика и информационни технологии” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Венета Веселинова Табакова-Комсалова:  
 7.   Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);  

  2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...  (Методика на обучението по информатика);

  3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

    Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

    Резервни членове:

  1)   (резервен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)   (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Венета Веселинова Табакова-Комсалова пред научното жури датата 28.03.2018 г. 
 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, въз основа на постъпила молба да бъде прекратена без право на защита докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, считано от 01.01.2018 г.    
 10. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 11. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на следните учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: 
  • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
  • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
  • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
  • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.
 12. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет списъци с избираеми дисциплини за учебната 2017/2018 г. за следните магистърски програми и допълнителни квалификации:
  • Магистри „Обучение по математика в училище“ (1 година и 2 години);
  • Магистри „Обучение по информатика и ИТ в училище“ - 2 години (1 курс);
  • Магистри „Обучение по информатика и ИТ в училище“ - 2 години (2 курс) и „Обучение по информатика и ИТ в училище“ - 1 година;
  • Магистри „Обучение по ИТ в начално училище“ и „Обучение по ИТ в прогимназия“;
  • Допълнителна квалификация „Учител по математика“;
  • Допълнителна квалификация „Учител по информатика и ИТ“.
 13.  

  12.12.2017 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................
  Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ