Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 15 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 15 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 15 -  16/17

   Днес 08.12.2017г. (четвъртък) от 13.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова ,

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , проф. д-р Иван Ганчев, гл.ас. Александър Пенев, ас. Александър Петров

Дневен ред:

 1. Предзащита на Константина Граматова;
 2.  Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов даде думата на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ на ФМИ, отчислен с право на защита, да представи своя проект на дисертационен труд на тема „Изграждане на Виртуално Образователно Пространство като екосистема в Интернет на нещата”.

Докторант Константина Павлова Граматова направи презентация на дисертационния си труд.

Изказвания:

Ас. Борислав Тосков зададе въпрос: Как са свързани сценариите с микросървисите от архитектурата?

Доц. д-р Владо Вълканов зададе въпрос : Къде се разполагат разпределените онтологии в екосистемата, за да се споделят от всички компоненти?

Проф. д-р Станимир Стоянов: При миграция на DeLC към IoT се наложи създаване на тази нова архитектура. Всички компоненти на ВОП са свързани в един общ модел, който може да бъде адаптиран за други приложения.

Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева зададе въпрос: Архитектурата апробирана ли е?

Доц. д-р Димчо Димов и Доц. д-р Генчо Стоицов изказаха мнение, за уточняване на терминологията.

Докторант Константина Граматова отговори изчерпателно и убедително на всички въпроси поставени от колегите.

 След обсъждане на проекта за дисертационен труд катедреният съвет прие единодушно следните решения:

 1. Да предложи за официална защита пред научно жури, за присъждане на научната степен „доктор” в Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), представената от докторант Константина Павлова Граматова дисертация на тема: „Изграждане на Виртуално Образователно Пространство като екосистема в Интернет на нещата”.
 2. Официалната защита да се проведе на 23.02.2018 год. от 13.00 ч.
 3. Да утвърди следния състав на научното жури за провеждане на официалната защита на Константина Павлова Граматова:

 

 1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Тодор Каблешков”, София  

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

 

Резервни членове:

 1. доц. д-р Деляна Димчева Димова – АУ, Пловдив
  Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика
  Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

      (Информатика)

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

08.12.2017 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ