Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 ПРОTОКОЛ № 14 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОTОКОЛ № 14 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 14 -  16/17

   Днес 07.12.2017г. (четвъртък) от 13.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова, проф. д-р Иван Ганчев

Дневен ред:

  1. Докторанти; 
  2. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.Проф. Стоянов предложи да бъде разгледан отчета за третата година на редовния докторант Ирена Здравкова Кехайова. Съгласно чл. 24 (5) и чл. 30 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС:

  1. Да приеме отчета за третата година на редовния докторант Ирена Здравкова Кехайова с отлична оценка.
  2. Редовният докторант Ирена Здравкова Кехайова да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.12.2017 год.

 

2.Проф. д-р С. Стоянов направи следните предложения, които бяха гласувани от КС единодушно:

  1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на  докторант Константина Павлова Граматова (редовен докторант отчислен с право на защита към катедра „Компютърни системи“) на тема: „Изграждане на Виртуално Образователно Пространство като екосистема в Интернет на нещата”. по предложение на научния ръководител проф. Стоянов, който даде положителна оценка за готовността за защита.
  2. Предварителното обсъждане да се проведе на катедрен съвет на 08.12.2017г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

07.12.2017 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ