Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 2 / 19.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 19.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 19.01.2018 г.

Днес, 19.01.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев.

Отсъстващи:

Няма.

Дневен ред:

1.  Докторанти.
2.  Разни.

Решения: 

1.  По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева „Електронни ресурси за провеждане и оценяване на качеството на профилирано обучение в средното образование“ и научни ръководители проф. д.м.н. Георги Тотков и гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Денислав Иванов Лефтеров „Софтуерна рамка за тестване на уеб приложения“ и научен ръководител доц. д-р Светослав Енков. 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

3.  По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Емил Ангелов Ангелов „JavaScript базирана среда за организация и обработка на фото изображения“ и научен ръководител доц. д-р Светослав Енков. 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

19.01.2018г.                                                    Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ