Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 1 / 16.01.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 16.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 16.01.2018 г.

Днес, 16.01.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев.
Отсъстващи:
Няма.

Дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2017/2018 година:
  • "Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • “Графичен дизайн”, с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и докторант Мария Жекова, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • „Икономическа политика на България и света” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.
  Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 1 КС реши да не предложи следната избираема дисциплина за Пролетния триместър на учебната 2017/2018 година:
  • „Разработване и управление на проекти“, с преподавател доц. д-р Станка Хаджиколева, за редовно обучение, за СТД, БИТ, СИ, М, ПМ и БМ. Гласували 10, За: 3, Против: 5, Въздържали се: 2
 3. По т. 2, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2017/2018 година:
  • Александра Фредерик Вълкова (студентка 4 курс, фак. № 1401681075, спец. СТД) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по „Софтуерни технологии 2“.
  Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. Докторантите Тодор Минков Рачовски и Тодор Ангелов Ангелов са готови за предзащита, според мнението на научния ръководител проф. дмн Г. Тотков.

 

16.01.2018г. Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
  Протоколирал:
(доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ