Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №23/13.12.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №23/13.12.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ № 23/13.12.2017 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13 декември 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен (Научен) съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков , доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Елена Петрова Сомова – в чужбина, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Николай Лалев Чавдаров – студент.

Списъчен състав – 35; присъстващи – 29; отсъстващи – 5; редуцирани – 1.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)    Учебни.

2)    Докторанти.

3)  Хонорувани.  

4)    Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов ;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (за спец. БИТ и СТД);
 •  Управление на риска, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
 • Програмиране на R, доц. д-р Веска Нончева;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (без БИТ и БМ);
 • Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова
 • Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков]
 • Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, док-т Виктор Матански
 • Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Радостина Стоилова (Проксиад), хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (Проксиад)
 • Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в общ. Пловдив).

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (за спец. БИТ и СТД);
 • Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
 •  Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (без БИТ и БМ);
 • Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков;
 • End-to-end Javascript приложения, проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2017/18 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

1. По направление 1.3 Педагогика на обучението по ...

МАГИСТРИ ОМУ 1 и ОМУ 2

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Системи уравнения

доц. Р. Маврова

доц. Д. Бойкина

първа група

2

А

Нестандартни методи в задачите по елементарна математика

проф. П. Рангелова

 

втора група

3

А

Извънкласна работа по математика

проф. П. Рангелова

първа група

4

А

Построителни задачи в планиметрията

доц. Р. Маврова

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

първа група

5

Б

Графичен  метод  и  приложения

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

втора група

6

Б

Методи и методика за съставяне на математически задачи

доц. Д. Бойкина

проф. В. Милушев

втора група

7

Б

Нестандартни методи в задачите по елементарна математика

проф. П. Рангелова

 

втора група

 

МАГИСТРИ ОИИТУ - 2 години (1 курс)

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Преподаване на основи на компютърното програмиране в училище

проф. Хр. Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова

втора група

2

Б

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

първа група

 

МАГИСТРИ ОИИТУ- 2 години (2 курс) И ОИИТУ - 1 година

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

 

 

МАГИСТРИ ОИТНУ И ОИТП

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Визуално програмиране в интернет

Доц. Г. Стоицов

Гл.ас.  И. Димитров

 

 

2

Б

Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание

Доц. Г. Стоицов

Гл.ас.  И. Димитров

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Системи уравнения

доц. Р. Маврова

доц. Д. Бойкина

първа група

2

А

Графичен  метод  и  приложения

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

втора група

3

А

Извънкласна работа по математика

проф. П. Рангелова

първа група

4

Б

Построителни задачи в планиметрията

доц. Р. Маврова

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

първа група

5

В

Методи и методика за съставяне на математически задачи

доц. Д. Бойкина

проф. В. Милушев

втора група

6

В

Нестандартни математически задачи

проф. П. Рангелова

 

втора група

 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Tестология

доц. Евг. Ангелова

 

първа група

2

А

Преподаване на проектиране и стилизиране на адаптивни уеб страници в училище

доц. Т. Терзиева

гл. ас. Христо Христов

втора група

3

Б

Методика за преподаване на компютърно моделиране в  началното училище

Гл. ас. д-р Т. Глушкова

първа група

4

В

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

втора група

5

В

Английски език за информационни технологии в училище

доц. И. Шотлеков

гл. ас. И. Иванова

Факултативна дисциплина

 

 1. 2.   По направление 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки:

Избираема дисциплина №1

 • Интернет на нещата (ИнН), проф. Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, хон. ас. Даниел Русев 
 • Когнитивна роботика, доц. Ася Стоянова-Дойчева, ас. Ася Тоскова, ас. Йордан Тодоров 
 • Модерни комуникации, проф. Иван Ганчев 
 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема дисциплина №2

 • ИнН приложения, доц. Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, хон. ас. Даниел Русев
 • Интелигентни помощници, доц. Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров 
 • Машинно учене, проф. Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, ас. Ася Тоскова
 • Практически финансов мениджмънт, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Компютърни алгебрични системи, доц. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложената от КС на катедра „Алгебра и геометрия“ учебна програма за дисциплината „Висша математика“ на спец. „Фармацевтични биотехнологии“ към Биологическия факултет.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните Учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
 • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
 • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
 • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди Учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ към Филиала на ПУ- гр. Смолян. 

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма Геометрия и топология, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Манчо Христов Манев и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Димитър Руменов Разпопов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Ирена Здравкова Кехайова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Ирена Здравкова Кехайова, считано от 01.12.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра " Обучение по математика, информатика и информационни технологии ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Венета Веселинова Табакова-Комсалова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Венета Веселинова Табакова-Комсалова, считано от 13.12.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка Радка Паскова Колева към катедра „Приложна математика и моделиране“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката, съгласно чл. 15 (1) от ПРАС на ПУ;

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Радка Паскова Колева: „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения“

РЕШЕНИЕ 17: ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторант Радка Паскова Колева.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Бойкина, считано от 01.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, докторска програма Диференциални уравнения с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, считано от 01.12.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката с научен ръководител доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2018 г., поради болест.    

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика).

3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)  Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев”, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2)  (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефко Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “ да бъде на 21.02.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Мария Петкова Христова – от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

3)  Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)    (външен) Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ да бъде на 23.02.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“: 

Външни членове за Пловдивски университет:

1)       Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)       Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)       Проф. д-р Мария Петкова Христова – от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

 

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

1)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 

Резервни членове:

1)    (резервен външен член) Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    (резервен вътрешен член) Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: защитата на дисертационния труд на Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии “ да бъде на 23.02.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2017/2018 година:  

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;

2. Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън. 

Дата на изпита по английски език: 22.01.2018 г. от 9:00 ч. в 7-ма семинарна зала, Ректорат на ПУ.

Обемът от задължителните за прочит и подготовка страници е намален от 100 на 50.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ предложенията (22 редовни и 7 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2018/2019 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 28: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия на редовно и задочно обучение и ментори за провеждане на практика по специалността през учебната 2017/2018 година:

1)   Надежда Недялкова Ангелова (докторант) – с хорариум 200 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн”, СТД, редовно и задочно обучение; участие в провеждането на курсови работи и семестриални изпити;

2)   Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум 90 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Анализ на инвестиционни проекти“, 4. курс, БМ, Зимен триместър; (двоен хонорар)

3)   Доц. д-р Георги Димитров Костадинов  – с хорариум 90 часа за водене на ИД „Въведение в математическите методи за вземане на решение“, редовно и задочно обучение и участие в семестриални изпити; (двоен хонорар)   

4)   Атанас Василев Илчев (докторант) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ 1”, 1. курс,спец. „Математика“, участие в провеждането на семестриални изпити;

5)  Соня Иванова Георгиева – с хорариум 125 часа за провеждане на упражнения по „Английски език“ с 1. курс, редовно и задочно обучение;

6)   Доц. д-р Христо Паунов – с хорариум 150 часа за водене на лекции и упражнения по дисциплината „Право и правни информационни системи”, БИТ, 1 курс, задочно и редовно обучение;

7)   Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения (130 часа упражнения за водене на избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing”, „Фреймуърк системи за уеб програмиране“, СТД, 4 курс, задочно и редовно обучение; (20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);

8)  Павел Александров Кюркчиев – с хорариум 150 часа упражнения (130 часа упражнения за водене на избираема дисциплина „End-to-end JavaScript приложения”, „Фреймуърк системи за уеб програмиране“, СТД, 4 курс, задочно и редовно обучение; Информатика, 3 курс, задочно и редовно обучение; (20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);

9)  Соня Кирилова Заимова (магистър) с хорариум 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно и редовно обучение; (20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);

10)  Илиан Руменов Иванов (магистър) с хорариум 150 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Бизнес право”, за всички специалности, редовно и задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);

11) Силвия Георгиева Павлова (магистър)с хорариум 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията”, за всички специалности;  20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);

12) Антон Христов Чолаков (4. СТД, фак. №1401681001) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения по „Събитийно програмиране“ на 2. СТД и участие в провеждането на семестриални изпити;

13) Петър Веселинов Йочев (бакалавър) – с хорариум 140 часа за водене на лабораторни упражнения по „Събитийно програмиране“ на 2 СТД и участие в провеждането на семестриални изпити;

14) Иван Иванов Желев (4. курс БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“  с 3. курс „Информатика“;

15) Веселина Руменова Нанева (4. БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по “Издателски системи“ на 3. СТД и участие в провеждането на семестриални изпити;

16) Мария Викторова Малинова (докторант) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ на III курс “Информатика“ и участие в провеждането на семестриални изпити;

17) Николай Атанасов Чочев (4. СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 180 часа за водене на Избираема дисциплина “Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация”, редовно и задочно обучение и участие в провеждането на семестриални изпити;

18) Тодор Йорданов Иванов (студент 4.курс СТД, фак. №1401681017) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упр. по дисциплината „Създаване на графичен потребителски интерфейс“ на 1.курс СТД, редовно обучение и участие в провеждането на семестриални изпити;

19) Светослав Иванов Чонков (докторант) – с хорариум 100 часа за водене на упр. по дисциплината „Увод в програмирането (С#)“ на 1.курс СТД, задочно обучение;

20) Ментори, провеждащи практика по специалността, редовно и задочно обучение:

1.  Владислав Иванов Господинов – с хорариум 180 часа в упр.

2.  Иван Анатолиев Кокудев – с хорариум 180 часа в упр.

3.  Димитър Божидаров Петков – с хорариум 180 часа в упр.

4.  Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа в упр.

5.  Любомир Марков Атанасов – с хорариум 180 часа в упр.

6.  Вельо Русев Иванов – с хорариум 180 часа в упр.

7.  Андреас Майер – с хорариум 180 часа в упр.

8.  Васил Спасов Такев – с хорариум 180 часа в упр.

9.  Емил Марсел Бакиш – с хорариум 180 часа в упр.

10.  Запрян Митков Димитров – с хорариум 180 часа в упр.

11.  Иван Стаменов Абаджиев – с хорариум 180 часа в упр.

12.  Иво Недялков Кръстев – с хорариум 180 часа в упр.

13.  Калин Лазаров Йорданов – с хорариум 180 часа в упр.

14.  Мария Борисова Стоянова – с хорариум 180 часа в упр.

15.  Надежда Ангелова Пунчева – с хорариум 180 часа в упр.

16.  Недялко Димов Костадинов – с хорариум 180 часа в упр.

17.  Петко Юри Стоянов – с хорариум 180 часа в упр.

18.  Петър Веселинов Йочев – с хорариум 180 часа в упр.

19.  Петър Димитров Величков – с хорариум 180 часа в упр.

20.  Радина Йонкова Иванова – с хорариум 180 часа в упр.

21.  Симеон Крумов Николов – с хорариум 180 часа в упр.

22.  Славчо Боянов Славчев – с хорариум 180 часа в упр.

23.  Тодор Георгиев Чаушев – с хорариум 180 часа в упр.

24.  Христо Георгиев Тодоров – с хорариум 180 часа в упр.

25.  Йордан Божидаров Енев – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението: да бъде избран за „Гост-професор“ на ½ (половин) щат и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.01.2018 г. до края на учебната 2017/2018 г., с годишен хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за срок от 1 /една/ година, считано от 12.02.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 31: Доц Голев информира членовете на ФС, че до 15.12.2017 г. (петък) ще се изпратят на ръководители и секретари на катедри разписанията за редовно обучение, Зимен триместър на учебната 2017/2018 г. Крайният срок за промени в разписанията – 21.12.2017 г. (четвъртък).

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие: в срок до 05.01.2018 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 33: Проф. Илиев направи следните съобщения:

 • § Евростипендии и награди ще има и тази учебна година. Съобщението е качено и в сайта на ФМИ. Във връзка с кандидатстването за тези награди се организира и Шестата студентска научна сесия, която ще се проведе на 06.01.2018 г.;
 • § За общежития могат да кандидатстват и магистри, включително и платено обучение;
 • На 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г. ще се проведат конкурсните изпити за прием на докторанти, а на 22.01.2018 г. ще е изпитът по английски език. На 24.01.2018 г. ще е следващото заседание на ФС, на който ще се гласуват и темите на новоприетите докторанти, хубаво е да се помислят отсега;
 • § На 24.01.2018 г. ще се гласуват избираемите за Пролетния триместър на учебната 2017/18 г., редовно и задочно обучение и е добре ръководителите на катедри да имат готовност с предложенията;
 • § По молба на проф. Илиян Иванов, Директор на Филиала на ПУ, гр. Смолян предлагам да помогнем финансово на Димитър Димитров, един приятел на ФМИ, който много помага за обучението в Смолян. Той се нуждае от оперативно лечение на очите и който желае може да помогне – до 20.12.2017 г. при Гергана Колева;
 • § По покана от Декана на Педагогически факултет проф. Румяна Танкова е планирана Научна конференция „Информатика, информационни технологии и образование” съвместно с Педагогически факултет – началото на октомври 2018 г., срок за доклади – май 2018 г.;
 • § Получен е доклад за качеството на научните статии във връзка с министерско постановление от септември 2015 г., в който препоръките са да се наблегне на статии с импакт фактор и импакт ранг;
 • § За КСК – за следващата 2018/2019 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“;
 • § Всички ръководители след ФС да заповядат в Деканата за получаване на коледни торбички с календар, чаша, химикал и тефтерче за всички щатни, за ръководителите на катедри и секретарите е предвиден кожен бележник, за редовните докторанти календар на ФМИ за 2018 г.;
 • § Следващото заседание на ФС на ФМИ ще е на 24 януари 2018 г. (сряда) от 13:00 ч.

 

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ