Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 108/06.12.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 108/06.12.2017

ПРОТОКОЛ № 108/06.12.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Обсъждане на доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата съгласно препоръката на ФС
  2. Гласуване на предложение проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева да бъде назначена като гост-професор
  3. Разни

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:
Радка Колева да бъде зачислена в свободна докторантура към катедра ПММ съгласно чл.15. (1) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката.

Направени са следните изказвания:

Проф. д.м.н. Снежана Гочева Илиева: „Като поразмислих отново, към момента честно казано трябва да гласувам с абсолютно „не“.
Както казах и на предишното разглеждане, няма никаква математика, а още по-малко - приложение на математиката за решаване на някакъв заслужаващ си реален проблем, нито нови методи и подходи, нито получаване на нови или потвърдителни резултати с нови методи и пр. Няма приложение на числени методи, на вероятности и статистика, на оптимиране, нито дори аналитично математическо моделиране (което би минало и в друга математическа специалност). 
Най-ясно казано - тази тематика не е дисертабелна. Следователно, на този етап, с тези материали, не можем само "от добро желание" да лъжем момичето. Все пак сме университет и трябва да има поне нещо научно и да дадем честно мнение, че ще се стигне до дисертация. 
Лични съвети съм дала на Радка Колева.“

Доц. Дойчин Бояджиев: „Считам, че положеният труд от кандидат-докторантката е достатъчен за зачисляване в докторантура. Темата е дисертабелна, друг е въпросът какво е направено. Това не е предзащита, тя има достатъчно време да се вслуша в забележките от представянето и от бъдещи такива (ако има) за да преработи дисертацията, затова съм „за“.“

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 8, „против“ – 1, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува тема на дисертационен труд на Радка Колева: „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения“.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:
Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева да бъде назначена като гост-професор във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3: няма

06.12.2017 г.                                               

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ