Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 19 / 22.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19 / 22.11.2017

ПРОТОКОЛ № 19 / 22.11.2017 г.

Днес, 22.11.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, , доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев.

Отсъстващи: доц. Касъклиев (болен) 

Дневен ред:

1.  Докторанти.

2.  Разни.

Решения:
1.  По т. 1 КС реши относно състава на комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да предложи комисия в състав:

  • Доц. д-р Ангел Голев;
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1 КС приема предложения конспект за изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки).

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

3.  По т. 1 КС реши относно състава на комисия за провеждане на изпита по специалността в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да предложи комисия в състав:

  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков – председател;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова;
  • Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  По т. 1 КС реши изпитът по специалността в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да се проведе от 9:00 ч. на 19.12.2017 г. в каб. 361 (Ректорат).

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  По т. 1 КС приема предложените конспекти за изпита по специалността в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) на следните докторанти към катедрата:

  • Галя Илиева Шивачева (задочен докторант);
  • Лиляна Иванова Русенова (задочен докторант);
  • Теодора Запрянова Панайотова (редовен докторант).

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

6.  По т. 1 КС приема за заяви да бъдат отпуснати 8 доктурантури на кат. „Компютърна информатика” за учебна година 2018/2019 с форма на провеждане на докторантурите – 7 редовни и 1 задочна, по докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки).

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

7.  По т. 2 КС реши да предложи на ФС да бъде избран за „гост-професор“ проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за учебната 2018/2019 година, считано от 24.04.2018 г.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

27.11.2017г.                                                    Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ