Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 18 / 03.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 03.11.2017

ПРОТОКОЛ № 18 / 03.11.2017 г.

Днес, 03.11.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев.

Отсъстващи:

Няма.

Дневен ред:

1.  Избираеми дисциплини.
2.  Докторанти.
3.  Разни.

Решения: 

1.  По т. 1 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година:

  • "Програмиране в среда Arduino за напреднали", с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
  •  "Програмиране в Microsoft Office" (практикум) с преподавател ас. Юри Хоптериев, за редовно обучение, за специалности Инф., СИ, БИТ и СТД;
  • “Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи” с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и проф. дмн Снежана Христова, за редовно обучение, за всички специалности от II до IV курс;
  • „Валути и валутни сделки” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 3, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2017/2018 година:

  • Владимир Хариев Цветков (студент 4 курс, спец. БИТ) – с хорариум 140 часа за водене на упражнения по „Въведение в облачните технологии“.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

03.11.2017г.                                                    Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ