Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 13 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 13 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 13 -  16/17

   Днес 23.11.2017г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова

Дневен ред:

 1.  Докторанти; 
 2. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.Във връзка с провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти на основание Чл. 7 (1) от ЗРАСРБ, Чл. 9. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 13. (1), (2) от ПРАСПУ катедрения съвет взе единодушно следните решения:

 1. Да се назначи комисия за провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти в следния състав:
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член
 • доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – член

2. Изпитът на се проведе на 19.01.2017 г. от 9.00 ч. в к-т 542 на ФМИ

3. Във връзка със заявка за докторантски места за учебната 2018/19 год. на основание чл. 6 (1) от ПРАСПУ катедрения свет взе единодушно следното решение:

 • Брой: 6;
 • Форма на обучение: редовна;
  • Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика;
  • Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки;

Докторска програма: Информатика

По точка 2 от дневния ред:

Бяха обсъдени часовете и натовареността на членовете в катедрата в бакалавърските и магистърски  програми.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

23.11.2017 г.              

Пампорово

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ