Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 107/22.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 107/22.11.2017

ПРОТОКОЛ № 107/22.11.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ, проведен в комплекс „Камелия” – Пампорово

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

  1. Разглеждане на молби от докторанти към катедрата
  2. Предложения за комисии и конспекти за провеждане на докторантски изпити за учебната 2017/2018 г.
  3. Предложения за докторантури за учебната 2018/2019 г.
  4. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се подкрепи молбата на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедрата за ПРЕКРАТЯВАНЕ на обучението от 1 декември 2017 г. по семейни причини.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

1.2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се подкрепи молбата на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедрата за ПРЕКЪСВАНЕ на обучението за една година, считано от 1 януари 2018 г. по здравословни причини.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

             По точка 2:

            Доц. Д. Бояджиев предложи да се приемат конспектите за кандидат-докторантски изпити за учебната 2017/2018 г. и комисии в състав:

За редовната докторантура по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения, комисия в състав: доц. д-р Ангел Голев, проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Неделчо Милев;

За редовната докторантура по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Приложна математика и моделиране, комисия в състав: доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Снежана Гочева и доц. д-р Веска Нончева.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3:

Доц. Д. Бояджиев предложи за учебната 2018/2019 г. към катедра ПММ да бъдe обявена:

Една редовна докторантура по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения с ръководител проф. дмн Снежана Христова.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 4: няма

 

22.11.2017 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ