Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 52 / 23.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 52 / 23.11.2017

ПРОТОКОЛ №52
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 23.11.2017 г. от 11:00 ч. във фоайето на хотел „Камелия” – Пампорово се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива До­кузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Граде­ва.

Отсъства: доц. д-р Кирил Коликов.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Други.

По точка 1.

Беше разгледана и единодушно приета учебната програма по „Висша мате­ма­тика” за спец. „Фармацевтични биотехнологии” при Биологически факултет на Пловдивски университет, бакалавър (редовно обучение), професионално направ­ление 5.11. Биотехнологии, с настоящ лектор доц. д-р Д. Грибачева.

По точка 2.

а) Съгласно чл. 24 от ПРАС на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­ски” се проведе обсъждане на втората година от подготовката (25.11.2016 г. – 24.11.2017 г.) на докторанта Димитър Руменов Разпопов по докторантска програма „Геометрия и топология“.

Катедреният съвет гласува единодушно и прие следните решения:

  • Катедреният съвет приема положително становище за изпълнение на индивидуалния учебен план на Димитър Разпопов, на базата на неговия отчет и писменото мнение на неговите научни ръководители проф. д.м.н. Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.
  • Катедреният съвет приема много добра оценка за дейността на докторанта Димитър Разпопов и предлага ФС да го атестира с оценка Много добър (5,00) за втората го­дина от докторантурата.

б) Членовете на Катедрения съвет гласуваха и единодушно приеха:

  • Конспект за докторантски изпит по докторантска програма „Геометрия и топология“.
  • Предложение за изпитна комисия за докторантски изпит по докторантска програма „Геометрия и топология“ в състав: проф. д.м.н. Манчо Манев (председател), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова.
  • Предложение членове на комисията по допустимост на същия конкурс да бъдат проф. д.м.н. Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.

в) Ръководителят на катедра попита дали има заявки за нови докторанти за учебната 2018/19 година към катедрата. Нямаше такива.

 

По точка 3.  Проф. Манев запозна катедрата с възможността за съставяне на учебен план по нов курс за придобиване на Трета професионална квалификационна степен за учители от 5. до 12. клас. Той подкани членовете на катедрата да участват в съставянето на програмата като предложат подходящи дисциплини до следващия факултетен съвет. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

23.11.2017 г.                               

                  Секретар на катедрата:                                      

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                                      

(проф. д.м.н. М. Манев) 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ