Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 6 / 06.12.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 06.12.2016 г.

Протокол № 6-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 06.12.2016 г.

Днес, 06.12.2016 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет списък с курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Цветана Костадинова Димитрова пред научното жури датата 17.02.2017 г.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Ваня Валентинова Бизова-Лалева пред научното жури датата 17.02.2017 г.
  4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ: да бъде прекъсната докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2017 г., по семейни причини.
  5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ: да бъде прекъсната докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2017 г., по семейни причини.
  6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, въз основа на постъпила молба да бъде разрешено на доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов да ползва платен отпуск  за срок от 1 (една) година, считано от 15.12.2016 г. съгласно чл. 139 от Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

06.12.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                        /проф. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ