Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 12 / 07.11.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 07.11.2017 г.

Протокол № 12-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 07.11.2017 г.

Днес, 07.11.2017 г. (вторник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д‑р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Деница Шаркова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Деница Ангелова Шаркова през третата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.
 2. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторанта Деница Ангелова Шаркова, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Деница Ангелова Шаркова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Деница Ангелова Шаркова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 08.11.2017 г.
 5. Представеният от докторант Деница Ангелова Шаркова дисертационен труд на тема „Приложение на облачни технологии в обучението” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информационни технологии.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Деница Ангелова Шаркова:
 7.   Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...  (Методика на обучението по информатика);

  3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

    Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)  Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

    Резервни членове:

  1)   (резервен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)   (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Деница Ангелова Шаркова пред научното жури датата 21.02.2018 г. 
 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ: да бъде възстановена докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, считано от 01.01.2018 г.
 10. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ на тема: „Формиране на алгоритмично мислене у учениците в началното училище и прогимназията чрез обучението по информатика и информационни технологии”, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 12 декември 2017 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 11. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2018/2019 г.:
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място и задочна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по математика – задочна форма 1 място.
 12. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“:
 13. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров

  Членове:         1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

                            2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

                            3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева

                            4. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

 14. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информационни технологии“:
 15. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров

  Членове:         1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов

                            2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина

 16. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за учебната 2017/2018 г.
 17. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информационни технологии“ за учебната 2017/2018 г.
 18. Катедреният съвет предлага кандидат докторантските изпити към катедрата да се проведат на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 9.00 часа в 241 кабинет на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

07.11.2017 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................
Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ