Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 11 / 10.10.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 10.10.2017 г.

Протокол № 11-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 10.10.2017 г.

Днес, 10.10.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебна програма за квалификационен курс „Управление на качеството в училище – оценка и самооценка“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
  2. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Деница Ангелова Шаркова (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информационни технологии“ на тема: „Приложение на облачни технологии в обучението”, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 07 ноември 2017 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  3. Катедреният съвет предлага следните избираеми дисциплини за зимен триместър на 2017/2018 учебна година:
    • СДЕЛКИ И ИНТЕРНЕТ – лектори: доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев.

 

10.10.2017 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................

                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ