Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 10 / 27.06.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 27.06.2017 г.

Протокол № 10-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 27.06.2017 г.

Днес, 27.06.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д‑р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на учебни програми за магистърски специалности и допълнителни квалификации.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие актуализирани и нови учебни програми за следните дисциплини от магистърски специалности „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“, „Обучение по информационни технологии в началното училище“ и „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ и „Обучение по математика в училище“:
 2. Име на дисциплина

  Триместър

  Курс

  Продължителност на обучение

  Специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“
  1. Психология Есенен 1 две години
  2. Приобщаващо образование Есенен 1 две години
  3. Педагогика Зимен   две години
  4. Училищен курс по информатика Зимен 1 две години
  5. Методика на обучението по информатика и информационни технологии Зимен 1 две години
  6. Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А - Методика на извънкласната работа по инф. и ИТ Зимен 1 две години
  7. Хоспитиране Зимен 1 две години
  8. Училищен курс по информационни технологии Пролетен 1 две години
  9. Текуща педагогическа практика Пролетен 1 две години
  10. Стажантска практика Пролетен 1 две години
  11. Интегриран практикум по информатика Пролетен 1 две години
  12. Факултативна дисциплина Пролетен 1 две години
  13. Системи и комуникации в образованието Зимен 2 две години
  14. Системи и комуникации в образованието Зимен 1 една година
  15. Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А - Методика на извънкласната работа по инф. и ИТ Зимен 1 една година
  Специалност „Обучение по информационни технологии в началното училище“
  16. Компютърни системи, мрежи и комуникации Есенен 1 една година
  17. Обучение по информационни технологии в началното училище Есенен 1 една година
  18. Графика и анимация в началното училище Есенен 1 една година
  19. Компютърни презентации Зимен   една година
  20. Игрова култура в информационна среда Зимен 1 една година
  21. Училищен курс по информационни технологии в началното училище Пролетен 1 една година
  22. Методика на обучението по информационни технологии в началното училище Пролетен 1 една година
  Специалност „Обучение по информационни технологии в прогимназията“
  23. Компютърни системи, мрежи и комуникации Есенен 1 една година
  24. Обучение по информационни технологии в прогимназията Есенен 1 една година
  25. Компютърна графика в прогимназията Есенен 1 една година
  26. Компютърни презентации Зимен 1 една година
  27. Съвременни информационни технологии в образованието Зимен 1 една година
  28. Училищен курс по информационни технологии в прогимназията Пролетен 1 една година
  29. Методика на обучението по информационни технологии в прогиманзията Пролетен 1 една година
  Специалност „Обучение по математика в училище“
  30.  Психология Есенен 1 две години
  31. Училищен курс по анализ Есенен 1 две години
  32. Информационни технологии в управление на образованието  Есенен 1 две години
  33. Приобщаващо образование Есенен 1 две години
  34. Задължителноизбираеми дисциплини или практикум №1 от група Б
  Графичен метод и приложения
  Нестандартни математически задачи
  Есенен 1 две години
  35. Педагогика Зимен 1 две години
  36. Училищен курс по алгебра Зимен   две години
  37. Училищен курс по геометрия Зимен   две години
  38. Методика на обучението по математика Зимен 1 две години
  39. Хоспитиране  Зимен 1 две години
  40. Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А
  Системи уравнения 
  Зимен 1 две години
  41. Практикум по обучението по математика Пролетен 1 две години
  42. Факултативна дисциплина – История на математиката Пролетен 1 две години
  43. Текуща педагогическа практика  Пролетен 1 две години
  44. Стажантска практика Пролетен 1 две години
  45. Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище Есенен 2 две години
  46.> Съвременни тенденции в обучението по математика  Есенен 2 две години
  47. Задължителноизбираеми дисциплини или практикум №2 от група А
  Извънкласна работа по математика
  Построителни задачи
   
  Есенен 2 две години
  48.  Методи и методика за решаване на математически задачи  Зимен 2 две години
  49. Избрани теми от геометрията в училище  Зимен 2 две години
  50. Задължителноизбираеми дисциплини или практикум №2 от група Б
  Методи за съставяне на математикечски задачи
  Зимен 2 две години
  51. Моделирането в обучението по математика  Пролетен 2 две години
  52. Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище Пролетен 2 две години
  53. Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище Есенен 1 една година
  54. Съвременни тенденции в обучението по математика  Есенен 1 една година
  55. Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А
  Извънкласна работа по математика
  Построителни задачи
  Системи уравнения
   
  Есенен 1 една година
  56. Методи и методика за решаване на математически задачи  Зимен 1 една година
  57. Избрани теми от геометрията в училище  Зимен 1 една година
  58. Задължителноизбираеми дисциплини или практикум от група Б
  Графичен метод и приложения
  Методи за съставяне на математически задачи
  Нестандартни математически задачи
  Зимен 1 една година
  59. Моделирането в обучението по математика  Пролетен 1 една година
  60. Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище Пролетен 1 една година

 3. Катедреният съвет прие актуализирани и нови учебни програми за следните дисциплини от допълнителни квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“:
 4. „Учител по информатика и информационни технологии“
  61.
  Психология Есенен 1 една година
  62.
  Приобщаващо образование Есенен 1 една година
  63.
  Училищен курс по информатика и информационни технологии Есенен 1 една година
  64.
  Педагогика Зимен 1 една година
  65.
  Методика на обучението по информатика и информационни технологии Зимен 1 една година
  66.
  Хоспитиране Пролетен 1 една година
  67.
  Факултативна дисциплина Пролетен 1 една година
  68.
  Текуща педагогическа практика Пролетен 1 една година
  69.
  Стажантска практика Пролетен 1 една година
  „Учител по математика“
  70.
  Психология Есенен 1 една година
  71.
  Училищен курс по анализ Есенен 1 една година
  72.
  Приобщаващо образование Есенен 1 една година
  73.
  Задължителноизбираеми дисциплини или практикум №1 от група А
  Извънкласна работа по математика
  Системи уравнения
  Есенен 1 една година
  74.
  Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б
  Графичен метод и приложения
  Есенен 1 една година
  75. Педагогика Зимен 1 една година
  76. Училищен курс по алгебра Зимен   една година
  77. Училищен курс по геометрия Зимен   една година
  78. Методика на обучението по математика Зимен 1 една година
  79. Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А
  Построителни задачи
  Зимен 1 една година
  80. Хоспитиране Пролетен 1 една година
  81. Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б
  Методи за съставяне на математически задачи
  Нестандартни математически задачи
  Пролетен 1 една година
  82.
  Факултативна дисциплина – История на математиката Пролетен 1 една година
  83. Текуща педагогическа практика Пролетен 1 една година
  84. Стажантска практика Пролетен 1 една година

 5. Във връзка с постъпил доклад от научните ръководители на докторанта Станислава Тодорова Колева, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на основание чл. 26 (4) да вземе решение за прекратяване на докторантурата на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ поради системно неизпълнение на задълженията на докторанта по индивидуалния учебен план.
 6. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебна програма за квалификационен курс „Дистанционни форми на обучение и виртуална класна стая“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 7. Катедреният съвет прие актуализирани учебни програми за следните дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:

Име на дисциплина

Семестър

Курс

Форма на обучение

Специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“
1. Английски език Първи 1 редовно
2. Английски език Втори 1 редовно

 

27.06.2017 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................
Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ