Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 7 / 24.01.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 24.01.2017 г.

Протокол № 7-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 24.01.2017 г.

Днес, 24.01.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Атестация.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейност) и обобщена положителна атестационна оценка на ас. Кирина Димитрова Бойкова с препоръка да се увеличи публикационната дейност и да работи за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.
 2. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейност) и обобщена положителна атестационна оценка на ас. Деница Ангелова Шаркова с препоръка да се увеличи публикационната дейност и да работи за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

  В резултат от извършеното обсъждане, гласуване и приети решения по т. 1), катедреният съвет предлага на Факултетната комисия по атестация да приеме атестационния отчет и оценки на:

         1. ас. Кирина Димитрова Бойкова

  • учебна дейност – положителна;
  • научна дейност – положителна;
  • административна дейност – положителна;
  • обща атестационна оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА.

         2. ас. Деница Ангелова Шаркова

  • учебна дейност – положителна;
  • научна дейност – положителна;
  • административна дейност – положителна;
  • обща атестационна оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА.
 3. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на  Ивелина Венкова Велчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 4. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Ивелина Венкова Велчева: „Групова и екипна работа в обучението по информатика и информационни технологии”.
 5. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева за научни ръководители на Соня Кирилова Заимова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 6. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Соня Кирилова Заимова: „Методически инструментариум за реализация на принципите за нагледност и достъпност в обучението по информатика и информационни технологии”.
 7. Катедреният съвет избра проф д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, за научни ръководители на Румяна Иванова Карадимитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 8. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Румяна Иванова Карадимитрова „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст чрез интегриране на технологии в учебния процес”.

 

24.01.2017 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                           Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ