Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол № 21 / 08.11.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 08.11.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ № 21 / 08.11.2017 г.

 

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 8 ноември 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – пенсиониран преподавател, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Отчети на Факултетни комисии.

4) Хонорувани.

5) Разни. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година, редовно и задочно обучение:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев;
2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов;

4. Линейни оператори във функционални пространства, проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (за БМ, ПМ, МИ и ИТМОМ);

5. Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;

6. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов;

7. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д-р Петко Пройнов;
8.  Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;

9. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълчев;
10. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев;

11. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев;

12. Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи, доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снeжана Христова;

13. Програмиране в Microsoft Office (практикум), ас. Юри Хоптериев (за СИ, СТД, БИТ и Инф.);
14. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
15. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;

16. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;

17. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
18. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 
19. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев;
2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;

4. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов;

5. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д-р Петко Пройнов;
6. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;

7. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълчев;
8. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
9. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев; 

10.Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
11.Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
12.Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
13.Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 

14. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

1. Руски език – 1. част (практикум), гл. ас. Петранка Савова. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 17.11.2017 г. (петък) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2017/18 година.

РЕШЕНИЕ 3: Проф. Илиев информира членовете на ФС за: навременното предаване на индивидуалните планове за работа; на 13.12.2017 г. (сряда) от 13:00 ч. ще е следващото заседание на ФС на ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: да се отложи за следващия Факултетен съвет предложенията: от катедра „Приложна математика и моделиране“ за зачисляване на Радка Паскова Колева в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране”; от Деканския съвет за освобождаване от такса за обучение при зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране” на Радка Паскова Колева.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за следната промяна на темата на дисертационния труд на докторант Василка Димова Събева по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, с научен ръководител доц. д-р  Веска Пенчева Нончева, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАСПУ:

от „Статистически модели и методи в офталмологията

на „Статистически модели за характеризиране на качеството на хранителни продукти“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на дисертационния труд на докторант Константина Павлова Граматова по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

от „Електронно тестване във виртуално образователно пространство

на „Изграждане на виртуално образователно пространство като Екосистема в Интернет на нещата“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на дисертационния труд на отчислената докторантка Ирена Здравкова Кехайова по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

от „Интелигентни персонални асистенти на студенти

на „Аналитично подпространство на виртуално образователно пространство“.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за възстановяване докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров, считано от 01.01.2018 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители  проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Деница Ангелова Шаркова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Деница Ангелова Шаркова, считано от 08.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: април – октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: април – ноември 2017 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: април – ноември 2017 г. и утвърди следните преподаватели за атестиране:

 1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, катедра „Алгебра и геометрия”;
 2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева, катедра „Математически анализ”;
 3. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева, катедра „Приложна математика и моделиране”;
 4. Гл.ас.д-р Десислава Стоянова Войникова, катедра „Приложна математика и моделиране”;
 5. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев, катедра „Компютърни системи”;
 6. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, катедра „Компютърни системи”;
 7. Гл. ас. д-р Елена Тодорова Христова, катедра „Компютърни технологии”;
 8. Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев, катедра „Компютърни системи”;
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, катедра „Компютърни системи”;

10.  Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова, катедра „Софтуерни технологии”.

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2017/2018 година:

1)  Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни”, СТД, 2 курс и БИТ, 2 курс, редовно и задочно обучение; участие в провеждането на семестриални изпити;

2)   Владимир Хариев Цветков (студент, 4. Курс, БИТ) – с хорариум 140 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Въведение в облачните технологии“, 3. курс, БИТ, редовно обучение;

3)  Стефани Апостолова Панайотова (магистър) – с хорариум 40 часа за водене на упражнения, участие в семестриални изпити, редовно обучение;  

4)  Надежда Стефанова Гешанова (магистър) – с хорариум 140 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език”, 1. курс, редовно и задочно обучение; участие в провеждането на семестриални изпити;

5)  Ментори, провеждащи практика по специалността през Есенния триместър, редовно и задочно обучение на 3БИТ и 3СТД: 

 • Евгения Руменова Карадаиева – с хорариум 180 часа;
 • Векил Емилов Найденов – с хорариум 180 часа;
 • Найден Рашков Райчинов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Калинов Калинов – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Стефанов Стефанов – с хорариум 180 часа;
 • Георги Илиев Соколов – с хорариум 180 часа;
 • Валерий Бочев Калчев – с хорариум 180 часа;
 • Мария Василева Томова – с хорариум 180 часа;
 • Мая Йорданова Максимова – Гочева – с хорариум 180 часа;
 • Джо Уилиам Стоунхаус – с хорариум 180 часа;
 • Владимир Иванов Кършев – с хорариум 180 часа;
 • Ерол Хасан Ибрям – с хорариум 180 часа;
 • Мария Манолова Николова – с хорариум 180 часа;
 • Владислав Александров Янакиев – с хорариум 180 часа;
 • Апостол Асенов Тричков – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 16: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че:

 • на 22.11.2017 г. от 14:00 ч. в курортен комплекс „Камелия“ ще се проведе ФНС на ФМИ, на който ще бъдат проведени избори за „доценти“ и „професор“; 
 • на 22.11.2017 г. от 16:00 ч. в голямата зала на курортен комплекс „Камелия“ ще се проведе ОС на ФМИ. Гост ще бъде проф. Запрян Козлуджов, Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение до ОС за структура на Факултетния съвет на ФМИ:
28  хабилитирани преподаватели, което е 80% от състава на ФС; 5 нехабилитирани преподаватели, което е 14,29%; 1 докторант и 1 студент, което е 5,71%).

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следните предложения за ОС на ФМИ: номинира Владимир Николаев Вълканов и Николай Лалев Чавдаров, студент 4. Курс, спец. „Информатика“ за членове на ФС на ФМИ във връзка с ОС на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 22.11.2017 г.: членове – 114 души; от тях 80 са академичен състав (70,17%); 22 докторанти и студенти (19,30 %); 12 души учебно-помощен персонал (10,53%).

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 22 ноември 2017 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Руменова Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; инф. Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; доц. д-р Веска Пенчева Нончева; доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев; доц. д-р Елена Петрова Сомова; доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; доц. д-р Стефка Йорданова Анева; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева; доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

 

РЕШЕНИЕ 21: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за предстоящия семинар на ФМИ в периода 22.11.2017 г. – 24.11.2017 г., като даде по-точни указания и подробности: предварителната програма ще бъде качена в сайта на ФМИ, отпътуване с автобуса на ПУ за курортен комплекс „Камелия“, Пампорово на 22.11.2017 г. в 10:00 ч. от спирката на Ректората, връщане от комплекс „Камелия“ в 11:00 ч.; ОС ще е от 16:00 ч., а регистрацията ще е от 15:30 ч. 

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев информира членовете на ФС за:

 • Шестата студентска научна сесия във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе на 06.01.2018 г.;
 • Тържествената промоция на Випуск 2017, ще се проведе на 24 март 2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19:00 ч.;
 • Коледното тържество на ФМИ ще е на 19.12.2017 г. в ресторант „Южен полъх“, срещу Полиграфията от 19:00 ч.;
 • Членски внос за СМБ може да се заплати в Деканата на Гергана Колева; 15 лв. е за всички, а за студенти, редовни докторанти, пенсионирани преподаватели, майчинство, инвалиди е 7,50 лв.

 

 

Вярно с оригинала:

 

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ