Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 2 – 2017/2018 - 08.11.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 – 2017/2018 - 08.11.2017 г.

Протокол № 2 – 2017/2018
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 08.11.2017 г.

Днес, 08.11.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мая Стоева, гл.ас. д-р Мария Василева.

Отсъстващи:    гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков

Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Приема се конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 2. Приема се конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика
 3. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели:
  1. проф. д-р Асен Рахнев
  2.  доц. д-р Евгения Ангелова
 1. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:
  1. проф.д-р Антон Илиев
  2. проф. д-р Асен Рахнев
  3. доц. д-р Евгения Ангелова
  4. доц. д-р Николай Павлов
  5. доц. д-р Анна Малинова

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

08.11.2017 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: /доц.д-р Е. Ангелова/

Протоколчик:
/гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ