Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 106/07.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 106/07.11.2017

ПРОТОКОЛ № 106/07.11.2017

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

  1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата съгласно препоръката на ФС
  2. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1:

 

1.1.  Радка Колева представи проекта на дисертационния си труд.

 

1.2.  Членовете на катедра ПММ изказаха мнения и препоръки.

 

1.3. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Радка Колева да бъде зачислена в свободна докторантура към катедра ПММ съгласно чл.15. (1) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

1.4. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува тема на дисертационен труд на Радка Колева: „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения“.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

            По точка 2: няма

 

07.11.2017 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ