Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 6/03.11.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6/03.11.2017 г.

Протокол № 6/03.11.2017


Днес, 03.11.2017 г. (петък), от 12.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха: доц. д-р Боян Златанов

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение за професор по чл. 111 от КТ.
 2. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за – 8, против – 0, въздържал се – 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1:
Проф. д-р Андрей Захариев припомни Решение 34 на ФС на ФМИ от 19.04.2017 г. проф. д.м.н. П. Пройнов удовлетворява всичките изисквания на Решение 34 на ФС, а също така има и други заслуги към ФМИ. Проф. д-р А. Захариев предложи проф. д.м.н. П. Пройнов да бъде преназначен на академичната длъжност „професор“ по чл. 111 на КТ на ½ щат.
След проведено обсъждане катедреният съвет единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

 1. Катедреният съвет, съгласно Решение 34 на ФС на ФМИ от 19.04.2017 г., предлага Факултетният съвет да вземе решение проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов да бъде преназначен от 01.01.2018 г. на академичната длъжност „професор“ по чл. 111 от КТ на ½ щат към катедра „Математически анализ“ с годишен норматив 260 часа в упражнения.

  Проф. д.м.н. П. Пройнов отговаря на изискванията, приети с Решение 34 на ФС, а именно:
  • Предстои пенсиониране от 01.01.2018 г., заема академичната длъжност „Професор“ към катедра „Математически анализ“;
  • През периода 2013-2017 г. има 2763 точки „Наука“ според приетото точкуване във  Факултета по математика и информатика при изискване 1000 точки за последните 5 (пет) години;
  • Има осигурен норматив към катедра „Математически анализ“.

   Освен това проф. д.м.н. П. Пройнов има и други заслуги към ФМИ при ПУ. Ето част от тях:
  • Зам. декан на ФМИ (1989-1999);
  • Ръководител катедра във ФМИ (2003-2011);
  • Председател на ОС на ФМИ (2011-2015);
  • Член на ФС на ФМИ (1985-досега);
  • Член на АС на ПУ (2003-2007);
  • Член на факултетната комисия по атестация (2003-2007);
  • Член на факултетната комисия по наука (2008-досега).

По точка 2:
2.1. Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с постъпилите предложения за избираеми дисциплини за Б триместър на уч. 2017/2018 г.
КС единодушно реши: Предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини за студенти от ФМИ, редовно и задочно обучение, през Б триместър на уч. 2017/2018 г:

Избираема дисциплина

Преподавател

Форма на обучение

 Избрани методи от елементарната математика

Доц. д-р Неделчо Милев

Редовна, задочна

Магията на простите числа

Доц. д-р Теменужка Пенева

Редовна, задочна

Приложение на компътърни алгебрични системи в часовете по математика.

Доц. д-р Боян Златанов

Редовна, задочна

Линейни оператори във функционални пространства

Проф д-р Степан Костадинов Проф д-р Андрей Захариев Доц. д-р Атанаска Георгиева

Редовна

Въведение в математическите методи за вземане на решение

Доц. д-р Георги Костадинов

Редовна

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.
2.2. Одобрени са следните комисии за изпит на докторанти:
А/ По Математически анализ
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. дмн Петко Пройнов;
3. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева.
Б/ По Диференциални уравнения
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. д-р Андрей Захариев;
3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.
         Предложените преподаватели са хабилитирани по съответните научни специалности. Прилагам конспектите по „Математически анализ и „Диференциални уравнения“ за конкурсните изпити.
          За състава на комисията за допускане съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ предлагам да се включат:

 • Проф. д-р Андрей Захариев - като ръководител катедра и преподавател по докторантската програма.
 • Проф. дмн Петко Пройнов - като преподавател по докторантската програма.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.
2.3. Професор Захариев напомни на членовете на КС, че трябва да осигурят присъствието си на предстоящия Семинар на ФМИ в периода 22-24.11.2017 г. като за тази цел в дните на семинара преместят часовете си в удобно за тях и студентите време и обявят промяната в Деканата на ФМИ.
Проф. Захариев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ