Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 5/25.09.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5/25.09.2017 г.

Протокол № 5/25.09.2017

Днес, 25.09.2017 г. (понеделник), от 12.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“, се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха: доц. д-р Боян Златанов

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предложение за гост-професор.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

По точка 1:
Проф. д-р Андрей Захариев информира колегите за решение на Факултетния съвет, относно назначаване на гост-професори и гост-доценти, които през последните пет години имат повече от 1000 точки по критериите за „Наука“. След проведено обсъждане катедреният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:
Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

 1. Катедреният съвет, съгласно Решение 34 на факултетен съвет от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага Факултетния съвет да номинира за гост-професор за уч. 2017/2018 г., считано от 01.01.2018 г., към катедра „Математически анализ“ проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, отговарящ на изискванията, приети с цитираното Решение, а именно:
 •  
  • Предстои пенсиониране от 01.01.2018 г., заема академичната длъжност „Професор“ към катедра „Математически анализ“;
  •  През периода 2013-2017 г. има 2763 точки „Наука“ според приетото точкуване във  Факултет по математика и информатика при изискване 1000 точки за последните 5 (пет) години;
  • Има осигурен норматив за учебната 2017/2018 година.

По точка 2:
2.1. Професор Захариев прочете списък с предложения за хонорувани преподаватели към катедрата, съгласно разпределението на часовете в катедрата.
КС единодушно реши: Във връзка с осигуряване на учебната работа в катедра „Математически анализ” през учебната 2017/2018 година, предлага на ФС да утвърди за хонорувани преподаватели:

 1. Ива Тодорова Найденова (докторант) – 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Приложна математика 1“, СТД, 2 курс, редовно обучение; 10 часа за изпитване на студенти.
 2. Маг. Екатерина Борисова Мадамлиева – 100 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Модели на реални процеси“ и участие в семестриалните изпити на специалност „Информатика“, 2 курс, редовно обучение.

2.2 Катедреният съвет разгледа молбата на Ренато Николла за прекъсване на докторантурата от 01.11.2017 до 01.11.2018.

След обсъждане, проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

 1. Да бъде прекъсната докторантурата на  Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ” от 01.11.2017 до 01.11.2018, поради заминаване в чужбина съгласно чл. 26 ал. 1.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 3:
Професор Захариев напомни на членовете на катедрата:

 1. Във връзка с подаването на информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ, в срок до 03.10.2017г. всички щатни преподаватели трябва да актуализират изискуемата информация (лични данни, преподавателски часове - годишен норматив и реална аудиторна заетост, както и специалностите, на които води часове всеки
  преподавател) за учебната 2017/2018 година.
 2. Да изпратят информация за приемното си време и учебната си заетост през А триместър и I семестър на 2017/2018 г. на секретаря на катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ