Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 11 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 11 - 16/17

 

П Р О Т О К О Л   № 11 -  16/17

Днес 09.07.2017г. (неделя) от 13.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов Тосков, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас. д-р Емил Дойчев , ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова

Отсъстваха: доц. д-р Димчо Димов

Дневен ред:

  1.   Научни журита; 
  2.  Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1 Във връзка с провеждане на конкурса за “професор” по Информатика (компютърни мрежи и комуникации), обявен в ДВ, бр. 94/09.06.2017 год., КС прие единодушно и предлага на ФС следния състав на научното жури:

 Вътрешни членове

  1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика

2.проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика)

3. проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

4. доц. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика)

 

            Външни членове

1. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Тодор Каблешков”, София  

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

3. доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

2  Във връзка с провеждане на конкурса за “доцент” по Информатика (изкуствен интелект), обявен в ДВ, бр. 94/09.06.2017 год., КС  гласува единодушно и предлага на ФС следния състав на научното жури:

Вътрешни членове

1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика)

3. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

4. проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика)

 

Външни членове

1. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  2.  проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Тодор Каблешков”, София  

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  3. доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

Резервни членове:

 

  1. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Във връзка с провеждане на конкурса за гл. асистент, обявен в ДВ, бр. 94/09.06.2017 год., КС  гласува единодушно и предлага на ФС следния състав на научното жури:

Вътрешни членове:

  1. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

3. доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4.6 Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Външни членове:

1. проф. д-р Кольо Златанов Онков  – Аграрен университет, Пловдив

Област на висшето образование: 4. 6Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. доц. д-р Деляна Димчева Димова  – Аграрен университет, Пловдив

Област на висшето образование: 4. 6Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

Резервни членове:

  1. доц. д-р Ана Атанасова Малинова – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

2. проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

По. точка 2 от дневния ред :

Катедреният съвет прие единодушно да бъде отпечатано помагало по „Компютърни мрежи и комуникации“ с автор доц. д-р Иван Ганчев“.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

09.07.2017 г.              

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ