Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 38 / 11.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 38 / 11.10.2017

ПРОТОКОЛ № 38/11.10.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11 октомври 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Боян Златанов – болнични.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане точките от дневния ред за ФС на 11.10.2017 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:
0) Поздравления за:

 • отлично представяне на есе „Добротата в моя живот” на Мария Тенева, 2. курс МИ;
 • отлично представяне на отбора по футбол в мача с/у отбора на ВИСКОМП (10:1);
 • нови асистенти – Ирена Кехайова, Александър Петров в катедра КС и Стефан Ставрев в катедра СТ;
 • проф. Илиев – Зам.-председател на СМБ.

1) Учебни.

 • прием за уч. 2017/2018 г. за ОКС „Бакалавър”(111%) и ОКС „Магистър”и класиране по Държавна поръчка на 11.10.2017 г.;
 • разпределение на групи и подгрупи за учебната 2017/2018 г. (редовно и задочно); избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 6.11.2017 г. (понеделник);
 • утвърждаване на учебни програми за курсове за повишаване на квалификацията и следдипломна специализация на педагогически специалисти (от кат. АГ, СТ и ОМИИТ); индивидуални планове за работа – в срок до 30.10.2017 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2017/2018 година) – 2 екз.

2) Докторанти.

 • прекъсване – Ренато Николла, Неделчо Андонов, Иван Марков;
 • конкурси за прием на докторанти за уч. 2017/2018 година; – до 26.11.2017г.

3) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
4)  Отчет на Факултетната комисия по наука.
5) Хонорувани.

 • преподаватели, водещи занятия през Есенния триместър;
 • ментори.

6) Разни.

 • предложение за „гост-професор” – проф. П. Пройнов;
 • непрекратяване на трудови договори – проф. дмн Снежана Христова (първо) и доц. Дойчин Бояджиев (второ);
 • студентска научна сесия;
 •   Семинар на ФМИ (22, 23, 24 ноември 2017 г.) – в срок до 27.10.2017 г.  ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите;
 •   47-ма Пролетна конференция на СМБ – първо съобщение.

7)  Избор за заемане на академични длъжности. (5 главни асистенти)

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението до ФС на ФМИ: препоръчва на отчисления с право на защита докторант Радка Паскова Колева да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2017/2018 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (26.11.2017 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 06.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението към т. 3) от дневни ред на ФС: при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане е следното:

 • 1 (един) конкурс заакадемичната длъжностДоцент по професионално направление: 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Петър Копанов.
 • 1 (един) конкурс заакадемичната длъжностДоцент по професионално направление: 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • 1 (един) конкурс заакадемичната длъжностДоцент по професионално направление: 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните предложения:

 • традиционният семинар на ФМИ да се проведе на 22, 23 и 24 ноември 2017 г. в хотел „Камелия“, Пампорово. За целта е необходимо в срок до 27.10.2017 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите;
 • в началото на януари 2018 г. ще има студентска научна сесия;
 • за 47-та Пролетна конференция на СМБ срокът за подаване на доклади по покана е 01.12.2017 г.  

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ