Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 21 / 10.10.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 10.10.2017 г.

Протокол № 21 / 10.10.2017 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 10.10.2017 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев

Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов

 

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

 

Ръководителят на катедрата доц. д-р Тодорка Терзиева обяви дневния ред на КС и представи новия член на катедрата ас. Стефан Ставрев.

По точка 1. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева представи разработените учебни програми от проф. д-р Христо Крушков за учителски квалификации към „Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Катедреният съвет обсъди и прие единодушно новите учебни програми за следните учителски квалификации с лектор проф. д-р Христо Крушков:

1)    Въведение в програмирането с Java;

2)    Програмиране на Java с графичен потребителски интерфейс и бази данни“;

3)    Обектно-ориентирано програмиране с Java;

4)    Въведение в програмирането със С#;

5)    Обектно-ориентирано програмиране със C#;

6)    Програмиране на Java с графичен потребителски интерфейс и бази данни;

 

По точка 1. Катедреният съвет разгледа обстойно разпределението на часовете на катедрата за учебната 2017/2018 г. След обсъждане КС гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните предложения:

1)    доц. д-р Ангел Голев да провежда занятия по дисциплината „Операционни системи и компютърни архитектури ” на спец. МИОМ за учебната 2017/2018 год. във Филиала на ПУ-гр. Смолян.

2)    гл. ас. д-р Христо Христов да провежда занятия по дисциплината ООП на спец. МИОМ за учебната 2017/2018 год. във филиала на ПУ - гр. Смолян.

По точка 1. Във връзка с кадровото осигуряване на катедрата, Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните  хонорувани преподаватели:

1)    Любен Иванов Киков, програмист в Бисофт ЕООД, за водене на лабораторни упражнения, 180 часа по "Увод в програмирането (С#) със специалност СТД 1 курс (80 ч.) и Избираема дисциплина "Приложения за бази данни с Entity Framework" (100 ч.)  lubenkikov@gmail.com, GSM: 0899 731 772; 0895 700 407.

 

2)    Мирослав Николаев Йорданов, студент СТД, III курс, редовно обучение, Фак. № 1501681013, за водене на лабораторни упражнения, 80 часа по "Увод в програмирането (C#)", специалност СТД 1 курс, shoudaix@gmail.com, GSM: 0885589770.

 

3)    Владислав Веселинов Кавазов, студент СТД, III курс, редовно обучение, Фак. № 1501681047, за водене на лабораторни упражнения - 120 ч. по "Увод в програмирането (C#)" (40 ч.), специалност СТД 1 курс и „Програмиране чрез .NET“ (80 ч.) на специалност БИТ 2ри курс, vladislav.kavazov@gmail.com, GSM: 0877392737.

 

4)    Тодор Йорданов Иванов, студент СТД IV курс, редовно обучение, Фак. № 1401681017, за водене на лабораторни упражнения - 80 ч. по „Програмиране“ с 1 курс МИИТ и 1 курс ИТМОМ, тел. 0882 76 24 41.

 

5)    Кристиян Георгиев Големинов, студент СТД, III курс, редовно обучение, Фак. №1501681037, за водене на лабораторни упражнения - 40 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2ри курс, email: kristiyangoleminov@gmail.com, tel: +359 886 660 187.

 

6)    Антон Христов Чолаков, студент СТД IV курс редовно обучение, Фак. №1401681001, за водене на лабораторни упражнения - 40 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2ри курс, email: antoncholakov14@gmail.com, tel: +359 877 122 334.

 

7)    Петър Веселинов Йочев, студент СТД, семестриално завършил, Фак. № 1301681073, за водене на лабораторни упражнения - 140 ч. по „Събитийно програмиране“ на СТД 2ри курс, email: petar.yochev@programista.pro, tel: +359 88 9 627 178.

 

8)    Иван Иванов Желев, Фак. № 1401561034, студент от IV курс, БИТ, редовно обучение, за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ - 120 часа с III курс на специалност „Информатика“, редовно обучение; тел. 0886927605, e-mail: nvjcompany@gmail.com.

 

9)    Веселина Руменова Нанева, Фак. № 1401561002, студент от IV курс, БИТ, редовно обучение, за водене на лабораторни упражнения по “Издателски системи“ - 80 часа с III курс СТД, редовно обучение, e-mail: naneva140156@gmail.com, тел. 0893884676.

 

10) Мария Викторова Малинова, редовен докторант, за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ - 120 часа с III курс на специалност “Информатика“, редовно обучение, e-mail: mrmalinova@gmail.com, тел. 0896746517.

 

11) Николай Атанасов Чочев, Фак. № 1401681002, студент от IV курс, СТД, редовно обучение, тел. 0898807434, 100 ч. за водене на Избираема дисциплина “Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.”, редовно обучение.

 

12) Гергана Димитрова Добрикова, Фак. № 1501681029, студент от III курс, СТД, редовно обучение, 100 ч. за водене на Избираема дисциплина „Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки“, редовно обучение, e-mail: g.dobrikova@gmail.com, tel. 0897692130.

 

13) Мадлен Костадинова Стойчева, Фак. № 1601681014, студент от ІI курс, СТД, редовно обучение, 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Увод в програмирането 1” с I-ви курс на специалност СИ, редовно обучение, тел. 0878 407 587, madlen_stoicheva@abv.bg.

Гласували 7; за - 7, против – няма, въздържали се - няма.

 

По точка 2.

Катедреният съвет обсъди подробно проекта за Етичен кодекс на ФМИ при ПУ, Етичния кодекс на ПУ и Правилника за тяхното прилагане. Проф. Крушков запозна катедрата  с някои функции на Етичната комисия на Университета и заяви, че се подготвят образци на жалби. Изказаха се доц. д-р Терзиева, доц. д-р Голев и гл. ас. д-р Вълчанов.

 

Решения:

1)    След обстойното обсъждане на проекта за Етичен кодекс на ФМИ катедреният съвет предлага да не се приема Проектът за Етичен кодекс на ФМИ в настоящия му вид.

Гласували 7, за - 7, против – няма, въздържали се - няма. 

                                                                                                                         

  

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ

Протоколчик

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА

Ръководител катедра

 

10.10.2017 г.

Гр. Пловдив

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ