Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 17 / 30.09.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 30.09.2017

ПРОТОКОЛ № 17 / 30.09.2017 г.

Днес, 30.09.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев.

Отсъстващи:

Няма.

Дневен ред:

1.  Предзащити на дипломни работи
2.  Докторанти
3.  Разни

Решения: 

1.  По т. 2, Катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от Правилника за РАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Неделчо Андонов Андонов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 13.10.2017 г. 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 2, Катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от Правилника за РАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Иван Владимиров Марков, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 11.10.2017 г.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

3.  По т. 3, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет като хонорувани преподаватели във ФМИ през 2017/18 учебна година да бъдат утвърдени:

 • Милен Пламенов Близнаков (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Въведение в компютърните науки; 
 • Теодора Запрянова Панайотова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране на мобилни приложения и Уеб програмиране; 
 • Мария Минева Жекова (програмист в Пълдин Софт) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 • Мария Руменова Гачкова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Мартин Викторов Такев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Тони Пламенов Каравасилев (програмист) с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини Приложна криптография с .NET Framework и др.;
 • Лиляна Иванова Русенова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Управление на проекти;
 • Слави Станчев Глухов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Операционни системи; 
 • Стоян Петев Атанасов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране с PHP и MySQL;
 • Светлозар Маринов Гледачев (GSM: 0888626393) с хорариум 400 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Тодор Минков Рачовски (програмист) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Въведение в облачните технологии и Софтуерни технологии 2;
 • Петя Антонова Делчева (студентка 4 курс, спец. ИТМОМ) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Бази от данни.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

30.09.2017г.                                                    Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ