Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 104/03.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 104/03.10.2017

ПРОТОКОЛ № 104/03.10.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 Дневен ред:

  1. Учебни – окончателно разпределение на часовете за учебната 2017/2018 г.
  2. Кадрови – предложения за обявяване на конкурси за кадрово израстване и непрекъсване на трудовия договор
  3. Обсъждане на проекта за етичен кодекс
  4. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:

Честита Коледа и Нова година

 

Отчитане на часовете при по-малко от 10 студента или сливане на групи:

специалност, курс

дисциплина

студенти

лекции

упражнения

М ІІ и БМ ІІ

ТВМС

1+5

60/100*80=48

90/100*40=36

М ІIІ и БМ ІІI

ЧМ

1+7

80/100*80=64

40

М ІV

МО

4

50/100*80=40

50/100*40=20

БМ І

Софт. системи

9

90/100*40=36

30 (докторант)

БМ II

Иконометрия

5

50/100*60=30

80/100*30=24

БМ III

Марк. изследвания

7

70/100*60=42

20

БМ III

МС

7

70/100*60=42

40

БМ III

ОМИ

7

70/100*60=42

20

БМ III

Стат. софтуер

7

70/100*60=42

30

МИ II и ИТМОМ II

ТВМС

14+16

80

2*40=80

МИ III и ИТМОМ III

ЧМ

10+9

80

2*30=60

М IV и БМ III

Теория на игрите

4+7

60

40 (докторант)

 

По точка 2:

2.1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на проф. дмн Снежана Христова, считано от 02.02.2018 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Дойчин Бояджиев, считано от 15.12..2017 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.3. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да се обяви конкурс за доцент за нуждите на катедра ПММ със срок 3 месеца от публикуването в ДВ по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика с евентуален кандидат гл. ас. д-р Петър Копанов.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.4. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да се обяви конкурс за доцент за нуждите на катедра ПММ със срок 3 месеца от публикуването в ДВ по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика с евентуален кандидат гл. ас. д-р Павлина Атанасова.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува:

Одобряване на предложения Етичен кодекс на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Катедра ПММ е съгласна с предложеният проект за Етичен кодекс.

 

По точка 4: Доц. Д. Бояджиев напомни на членовете на катедра ПММ, че съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

03.10.2017 г.

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ