Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 20 / 04.07.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 04.07.2017

Протокол № 20 / 04.07.2017 г.
от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 04.07.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.
Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов (болнични)
Дневен ред:

 1. Приемане на учебни програми.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

По точка 1.
Доц. д-р Тодорка Терзиева представи разработените учебни програми по приетите учебни планове в ОКС „Магистър“, както и при обучение в допълнителни квалификации за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и ИТ“. Обсъдиха се и предложените учебни програми за избираемите дисциплини, съобразно Наредбата за придобиване на учителска квалификация.
Катедреният съвет обсъди и прие нови учебни програми за следните дисциплини към катедрата:
По направление 4.6. Информатика и компютърни науки, ОКС „Магистър“:

 1. Операционни системи - за спец. „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения - 2 г.“;
 2. Операционни системи - за спец. „Софтуерни технологии със специализация софтуерни aрхитектури и средства - 2 г.“;
 3. Операционни системи - за спец. „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект - 2 г.“;
 4. Операционни системи - за спец. „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси - 2 г.“;
 5. Обектно-ориентирано програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения - 2 г.“;
 6. Обектно-ориентирано програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация софтуерни aрхитектури и средства - 2 г.“;
 7. Обектно-ориентирано програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект - 2 г.“;
 8. Обектно-ориентирано програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси - 2 г.“;
 9. Структури от данни и програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения - 2 г.“;
 10. Структури от данни и програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация софтуерни aрхитектури и средства - 2 г.“;
 11. Структури от данни и програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект - 2 г.“;
 12. Структури от данни и програмиране - за спец. „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси - 2 г.“.

По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., ОКС „Магистър“ за следните дисциплини към катедрата:

 1. Проектиране и приложение на алгоритми - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 2. Проектиране и приложение на алгоритми - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“;
 3. Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 4. Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“;
 5. Приложения с графичен  потребителски интерфейс - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 6. Приложения с графичен  потребителски интерфейс - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“;
 7. Уеб технологии - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 8. Уеб технологии - за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“;
 9. Иновативни технологии за проектиране и разработване на образователни ресурси - Избираема дисциплина, за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 10. Иновативни технологии за проектиране и разработване на образователни ресурси - Избираема дисциплина, за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“;
 11. Динамични уеб страници с Bootstrap и jQuery - Избираема дисциплина, за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г.“;
 12. Динамични уеб страници с Bootstrap и jQuery - Избираема дисциплина, за спец. „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г.“.

По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ - Задочно обучение, за следните дисциплини към катедрата:

 1. Иновативни технологии за проектиране и разработване на образователни ресурси - Избираема дисциплина;
 2. Динамични уеб страници с Bootstrap и jQuery - Избираема дисциплина.

По точка 2.
Доц. д-р Тодорка Терзиева даде думата на докторант Стоян Николов Черешаров да представи пред Катедрения съвет отчет за изпълнение на индивидуалния си учебен план по докторантурата.
Докт. Стоян Черешаров представи цялостен подробен отчет за работата си през трите години от докторантурата.
Проф. д-р Христо Крушков, като научен ръководител представи пред Катедрения съвет Атестационна оценка за работата през целия период от подготовката на докторант Стоян Николов Черешаров и предложи да бъде отчислен с право на защита на дисертационния си труд.
Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) и 31 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, разгледа предложението за отчисляване на Стоян Николов Черешаров - докторант в самостоятелна подготовка и съгласно представената  Атестационна оценка от научния му ръководител взе следните
Решения:

 1. Катедреният съвет приема отчета за трите години от подготовката на докторант Стоян Николов Черешаров, съгласно мнението на научния му ръководител.
 2. Катедреният съвет на катедра „Софтуерни технологии“, съгласно чл. 24 (5) и 31 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага на ФС на ФМИ докторантът на самостоятелна подготовка Стоян Николов Черешаров да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.08.2017 год.

По точка 3.
КС обсъди изпълнението на индивидуалните годишни планове на преподавателите от катедрата за учебната 2016/2017год.
Доц. д-р Тодорка Терзиева представи пред Катедрения съвет индивидуалния план на доц. д-р Владимир Шкуртов и неговото изпълнение през учебната 2016/2017 год.
Поради отсъствие по здравословни причини доц. д-р Владимир Шкуртов е изпълнил 80% от утвърдения годишен норматив, което се равнява на 290 уч. ч.
Доц. д-р Терзиева запозна членовете на Катедрения съвет със съответните нормативни документи и чл. 38 ал. 4 от Колективния трудов договор на ПУ „Паисий Хилендарски“.
След кратко обсъждане КС взе следното
Решение:
Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ:
Съгласно чл. 38 (4) от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се редуцира със 70 часа (приблизително 20%) годишния норматив на доц. д-р Владимир Шкуртов, пропорционално на отсъствиeто му, поради заболяване.
Гласували 7, за - 7, против - няма.
Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

                                                                               
ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

04.07.2017 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ