Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 34 / 05.07.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 05.07.2017


ПРОТОКОЛ № 34 / 05.07.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 5 юли 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Ива Шотлеков.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред на ФС на 12.07.201a7г.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 12.07.2017 г.:

 1.  Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: ФС да утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година, редовно обучение за всички специалности от ОКС „Бакалавър“:  Английски език ниво А2“ (Практикум).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на следните предложени от катедрите учебни програми:

 • нови учебни програми за втората академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение;
 • нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове от ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации;
 • актуализирани и нови учебни програми за спец. „Софтуерни технологии и дизайн“;
 • актуализирани учебни програми за 3. курс „Бизнес информационни технологии“;
 • нови учебни програми за спец. „Биоинформатика“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: ФС да утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Дистанционни форми на обучение и виртуална класна стая“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение до ФС: Държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян да се проведе на 28.09.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: доц. Златанов да запознае членовете на ФС с класирането на катедри по точки за наука през 2016/2017 година.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 12.07.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ