Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №19 / 12.07.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №19 / 12.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 19/12.07.2017 г.
От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


Днес, 12 юли 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2017/18 година, редовно обучение за всички специалности от ОКС „Бакалавър“:  Английски език ниво А2“ (Практикум).

РЕШЕНИЕ 2:Проф. Илиев запозна членовете на ФС с кандидатстудентския прием за уч. 2017/18 година: водеща е спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, на второ място е „Софтуерно инженерство“; 917 кандидата са по първо желание за 560 места в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; в професионално направление 4.5. Математика по първо желание са 11 кандидата; в направление 1.3. Педагогика на обучението по ... са 18 кандидата.

РЕШЕНИЕ 3:ФС утвърди следните предложени от катедрите учебни програми:

 • нови учебни програми за втората академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение;
 • нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове от ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации;
 • актуализирани и нови учебни програми за спец. „Софтуерни технологии и дизайн“;
 • актуализирани учебни програми за 3. курс „Бизнес информационни технологии“;
 • нови учебни програми за спец. „Биоинформатика“.

РЕШЕНИЕ 4:ФС утвърди предложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Дистанционни форми на обучение и виртуална класна стая“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението: Държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян да се проведе на 28.09.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

РЕШЕНИЕ 6: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2017/2018 г.:


Дисциплина

Л. часове

Преподавател за лекции

Компютърно счетоводство

40

проф. д-р Асен Рахнев /
гл.ас. д-р Елена Тодорова

Компютърна математика

40

доц. д-р Дойчин Бояджиев

Компютърна геометрия

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Математически основи на микроикономиката

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Аналитична микроикономика

40

доц. д-р Добринка Грибачева /
гл. ас. д-р Асен Христов

Интернет базирано програмиране

40

проф. д-р Станимир Стоянов

Проектно-базирано обучение по математика и информатика

40

доц. д-р Ивайло Старибратов

Съвременни методи за анализ на риска и ефективността на борсовите инвестиции

40

проф. д-р Андрей Захариев /
доц. д-р Стоян Златев

Математически основи на автоматизираното управление

40

проф. д.м.н. Степан Костадинов /
доц. д-р Атанаска Георгиева

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

40

доц. д-р Боян Златанов

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следнотопредложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следната годишна такса за обучение на студентите от специалност „Софтуерно инженерство” за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика: поради българския произход на студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“, идващи от Украйна по договор с Община-Пловдив във ФМИ и съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗВО годишната им такса за обучение да бъде в размер на 1323 евро.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие: в срок до 19.07.2017 г. (сряда) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението за трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 10: ФС избра Димитър Васков Фиданов за редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС избра проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научен ръководител на Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Димитър Васков Фиданов: „Математическо моделиране на лазери с метални пари.

РЕШЕНИЕ 13: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Димитър Васков Фиданов.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра Антоанета Петрова Йорданова за редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС избра проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научен ръководител на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Антоанета Петрова Йорданова: „Приложение на дейта майнинг методи за статистическо моделиране“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Антоанета Петрова Йорданова.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за възстановяване на докторантурата на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, считано от 01.07.2016 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение от доц. д-р Тодорка Терзиева, ръководител катедра „Софтуерни технологии“: съгласно чл. 24 (5) и 31 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ докторантът на самостоятелна подготовка Стоян Николов Черешаров да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.08.2017 год.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“: да бъде прекратена докторантурата на  Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ поради системно неизпълнение на задълженията на докторанта по индивидуалния учебен план, считано от 01.03.2017 год.

РЕШЕНИЕ 23: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и комуникации) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф.  д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов от ИИКТ, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Мария Петкова Христова – от ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. Стара Загора, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 4. Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2.  (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 24: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1.  Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова – от ИИКТ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Мария Петкова Христова – от ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 4. Проф. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 25: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1.  Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2.  Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3.  Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 4. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет – филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 26: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 2. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 27: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 28: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 29: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 30: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 31: ФС избра следните  хонорувани преподаватели и ментори, провеждащи преддипломен стаж на БИТ, СТД и Информатика, редовно обучение през Пролетен триместър на учебната 2016/2017година:
І. Ментори, провеждащи преддипломен стаж на БИТ, СТД и Информатика.

 1. Иван Георгиев Минов – с хорариум 180 часа в упр.
 2. Матиа Мацолени – с хорариум 180 часа в упр.
 3. Надежда Николаевна Обретенова – с хорариум 180 часа в упр.
 4. Таня Кирилова Соколова – с хорариум 180 часа в упр.
 5. Георги Венциславов Георгиев – с хорариум 180 часа в упр.
 6. Софка Любчова Саравакова – с хорариум 180 часа в упр.
 7. Николай Славейков Сивков – с хорариум 180 часа в упр.
 8. Златомир Ангелов Пенев – с хорариум 180 часа в упр.
 9. Петя Петева Писачева – с хорариум 180 часа в упр.
 10. Георги Венциславов Георгиев с хорариум 180 часа в упр.
 11. Стоянка Динчева Кръстева– с хорариум 180 часа в упр.
 12. Ерсин Джемил Рюстем– с хорариум 180 часа в упр.
 13. Анелия Недялкова Вутова– с хорариум 180 часа в упр.
 14. Александър Вълов Стойков – с хорариум 180 часа в упр.
 15. Ивайло Стефанов Пеев – с хорариум 180 часа в упр.
 16. Мартин Иванов Стоев – с хорариум 180 часа в упр.
 17. Димо Ивов Лалушев – с хорариум 180 часа в упр.
 18. Вера Петрова Кръстева – с хорариум 180 часа в упр.
 19. Александър Венелинов Кръстева – с хорариум 180 часа в упр.
 20. Александър Васков Кръстев – с хорариум 180 часа в упр.
 21. Кирил Иванов Иванов – с хорариум 180 часа в упр.
 22. Георги Петров Влайков – с хорариум 180 часа в упр.
 23. Евелина Веселинова Александрова – с хорариум 180 часа в упр.
 24. Александър Васков Кръстев – с хорариум 180 часа в упр.
 25. Ивайло Петров Спасов – с хорариум 180 часа в упр.
 26. Неделин Атанасов Петров – с хорариум 180 часа в упр.

ІІ. Преподаватели, провеждащи занятия през Пролетния триместър.

 1. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с доп. хорариум  30 часа за ръководство на докторанти (двоен хонорар);
 2. Милен Пламенов Близнаков (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, изпитани студенти;
 3. Павел Александров Кюркчиев (магистър) – с доп. хорариум 100 часа за водене на упр. по ООП на  І к. БИТ, редовно и задочно;
 4. Иван Иванов Желев (студент, 3. курс, БИТ, фак. № 1401561034) – с доп. хорариум  50 часа в упр. за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ с III курс на специалност „Информатика“, редовно обучение;
 5. Веселина Василева Карапеева (магистър) – с хорариум  80 часа в упр. за водене на упр. по „Увод в уеб програмирането” на І к. СТД, редовно обучение;
 6. Веселина Руменова Нанева (студент, 3БИТ, фак. № 1401561002) – с доп. хорариум  50 часа в упр. за водене на лабораторни упражнения по “Обработка на цифрови изображения“ с II курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение;
 7. Ренато Николла (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упр. по дисциплината „Математически анализ „ на 1. курс МИ и ИТМОМ, редовно обучение и изпитване на студенти.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие следните предложения за хонорувани преподаватели, водещи учебни занятия, в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“ и „Туризъм“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2017/2018 година:

Име на преподавателя

Специал
ност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

Общо в упражн.

Факултет: Факултет математика и информатика

 1.  

проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев

ИТМОМ

Линейна алгебра

първи

30 ч. л.

120 ч.+
6 ч. у. за изпит

ИТМОМ

Училищен курс по алгебра

шести

30 ч. л.

 1.  

доц. д-р Боян Георгиев Златанов

ИТМОМ

Математически анализ – 1

първи

30 ч. л.

140 ч.+
9 ч. у. за изпит

ИТМОМ

Математически анализ – 2

втори

30 ч. л.

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

осми

10 ч. л.

 1.  

доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

ИТМОМ

Програмиране

първи

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

гл. ас. д-р Асен Христов Христов

ИТМОМ

Аналитична геометрия

втори

30 ч. л.

360 ч.+
21 ч. у. за изпит

ИТМОМ

Геометрия

трети

40 ч. л.

ИТМОМ

Училищен курс по геометрия

седми

30 ч. л.

ИТМОМ

ИД 3 и ИД 5: Компютърна геометрия

пети
седми (поток)

40 ч. л.

ИТМОМ

ИД 4 и ИД 6: Математически основи на микроикономиката

шести
осми (поток)

40 ч. л.

 1.  

гл.ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

ИТМОМ

Обектно-ориентирано програмиране

втори

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

гл.ас. д-р Елена Христова Тодорова

ИТМОМ

Информационни технологии

първи

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев / гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова;
гл. ас. д-р Елена Хр. Тодорова

ИТМОМ

Въведение в Уеб програмирането

втори

30 ч. л.

 

30 ч. у.

90 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Стоил Миховски

ИТМОМ

Алгебра

трети

40 ч. л.

80 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

доц. д-р Атанаска Георгиева

ИТМОМ

Диференциални уравнения

трети

30 ч. л.

60 ч. .+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Антон Илиев Илиев

ИТМОМ

Алгоритми и структури от данни

четвърти

30 ч. л.

120 ч.+
10 ч. у. за изпит

Маркетинг+ Туризъм

Информационна техника и технологии

трети (поток)

30 ч. л.

 1.  

доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев

ИТМОМ

Теория на вероятностите и
математическа статистика

четвърти

30 ч. л.

240 ч.+
11 ч. у. за изпит

 

ИТМОМ

Числени методи

пети

30 ч. л.
30 ч. у.

Маркетинг + Туризъм

Статистика

трети (поток)

45 ч. л.

 1.  

доц. д-р Христо Стефанов Кискинов

ИТМОМ

Дискретна математика

четвърти

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

доц. д-р Ангел Атанасов Голев

ИТМОМ

Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации

четвърти

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

пети

30 ч. л.

150 ч.+
16 ч. у. за изпит

ИТМОМ

АВИТО

осми

10 ч. л.

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

осми

10 ч. л.

Туризъм
(редовно)

Компютърни информационни системи в туризма

седми

15 ч. л.

Туризъм
(задочно)

Компютърни информационни системи в туризма

седми

10 ч. л.

 1.  

проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

пети

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Станимир Недялков  Стоянов

ИТМОМ

Бази от данни

шести

30 ч. л.

140 ч. +
6 ч. у. за изпит

ИТМОМ

ИД 2: Интернет базирано програмиране

четвърти

40 ч.л.

 1.  

Анатоли Веселинов Карабов

ИТМОМ

Бази от данни

шести

30 ч. у.

30 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Коста Андреев Гъров

ИТМОМ

Методика на обучението по информатика и ИТ

шести

30 ч. л.

180 ч.+
9 ч. у. за изпит

ИТМОМ

Училищен курс по информатика

седми

30 ч. л.

ИТМОМ

Училищен курс по ИТ

осми

30 ч. л.

 1.  

гл.ас. д-р Александър Пламенов Пенев

ИТМОМ

Компютърна графика и презентации

седми

20 ч. л.

40 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Андрей Иванов Захариев

Туризъм

Приложна математика

първи

30 ч. л.

60 ч.+
3 ч. у. за изпит

 1.  

проф. д-р Андрей Иванов Захариев /гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев

ИТМОМ

ИД 1: Съвременни методи за анализ на риска и ефективността на борсовите инвестиции

трети

40 ч. л.

80 ч. + 3 ч. у. за изпит

Преподаватели след пенсия

1.

доц. д-р Димитър Френкев

НУПЧЕ

Методика на обучението по математика

пети

шести

30 ч л.
30 ч. у.
30 ч л.
30 ч. у.

180 ч. + 14 ч.у. за изпит

Факултет: Филиал-Смолян (щатни нехабилитирани преподаватели, водещи лекции)

1.

гл.ас. д-р Христо Тодоров Мелемов

ИТМОМ

Училищен курс по анализ

шести

30 ч. л.

180 ч.

НУПЧЕ

Математика – част 1

първи

30 ч. л.

НУПЧЕ

Математика – част 2

втори

30 ч. л.

Хонорувани преподаватели-магистри

1.

Гинка Хаджииванова

ИТМОМ

Спорт

първи
втори
трети
четвърти

30 ч.у.
30 ч.у.
20 ч.у.
20 ч.у.

100 ч.+
6 ч. у. за изпит

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие рецензиите от доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН, София и доц. дтн Сеферин Мирчев, ТУ, София “ за учебното помагало „Компютърни мрежи и комуникации”, с автор доц. д-р Иван Ганчев Иванов. 

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебно помагало „Компютърни мрежи и комуникации“, с автор доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебно помагало „Програмиране в среда Arduino”, с автор гл. ас. д-р Светослав Енков за трите избираеми дисциплини през Есенен, Зимен и Пролетен триместри: Програмиране в среда Arduino”; "Програмиране в среда Arduino за напреднали" и Програмиране в среда Arduino с 32-битови микроконтролери”. 

РЕШЕНИЕ 36: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за рецензент на учебното помагало „Програмиране в среда Arduino”, с автор гл. ас. д-р Светослав Енков.

РЕШЕНИЕ 37: ФС избра следните студенти, предложени от Студентския съвет на ПУ за представители във Факултетните комисии по наука, качество, акредитация и етика, които ще имат съвещателен глас на заседанията на тези комисии:

 • Николай Лалев Чавдаров (3. курс, Информатика) – Факултетна комисия по качество;
 • Иван Генчов Найденов (3. курс, Математика) – Факултетна комисия по наука;
 • Димитър Денев Палазов (2. курс, БИТ) – Факултетна комисия по акредитация;
 • Николай Лалев Чавдаров (3. курс, Информатика) – Факултетна комисия по етика.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчет за изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2016 г.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2017 година.

РЕШЕНИЕ 40: Доц. Златанов запозна членовете на ФС с: класирането на катедри по точки за наука през 2016/2017 година по общ брой точки; класирането на катедри по точки за наука през 2016/2017 г. по среден брой точки; индивидуалното класиране на всички с над 300 точки за наука; средно точките за 2016 г. са 130, за 2017 г. са 131 точки.

 • класиране на катедри по точки за наука през 2016/2017 година по общ брой точки;

Място

Катедра

Точки 2017

1

Приложна математика и моделиране

2514

2

Компютърни системи

2360

3

Математически анализ

1279

4

Компютърна информатика

1204

5

Компютърни технологии

950

6

Обучение по мат., инф. и информационни технологии

722

7

Алгебра и геометрия

524

8

Софтуерни технологии

400

 • класиране на катедри по точки за наука през 2016/2017 г. по среден брой точки;

Място

Катедра

Точки 2017

1

Приложна математика и моделиране

279

2

Компютърни системи

169

3

Компютърна информатика

151

4

Математически анализ

142

5

Компютърни технологии

115

6

Алгебра и геометрия

66

7

Обучение по мат., инф. и информационни технологии

80

8

Софтуерни технологии

50

 • индивидуално класиране на всички с над 300 точки за наука.

Място

Акад. длъжност
и научна степен

Име, презиме, фамилия

Точки

1

проф. д.м.н.

Снежана Георгиева Христова

1341

2

доц. д-р

Иван Ганчев Иванов

1181

3

проф. д-р

Станимир Недялков Стоянов

707

4

проф. д.м.н.

Георги Атанасов Тотков

673

5

проф. д.н.

Петко Димитров Пройнов

565

6

проф. д.н.

Снежана Георгиева Гочева-Илиева

531

7

проф. д-р

Коста Андреев Гъров

411

8

проф. д-р

Антон Илиев Илиев

318

9

проф. д-р

Асен Кънчев Рахнев

314

10

проф. д.н.

Манчо Христов Манев

310

11

доц. д-р

Ася Георгиева Стоянова-Дойчева

215

РЕШЕНИЕ 41: ФС приевъв връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 17.07.2017 г. – 01.09.2017 г. Тези преподаватели, които нямат занятия със задочници може да ползват отпуск и през месец септември 2017 г.

РЕШЕНИЕ 42: Проф. Илиев призова тези катедри, които не са си предали индивидуалните планове за работа да го сторят още днес, тъй като проверката изисква време. Ще се спазват миналогодишните изисквания при определяне на наднормените часове, т. е. 2/3 аудиторна заетост от годишния норматив; над удвоения норматив часовете се заплащат на 50%.

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: съгласно чл. 38 (4) от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се редуцира със 70 часа годишния норматив на доц. д-р Владимир Шкуртов, пропорционално на отсъствието му, поради заболяване.

РЕШЕНИЕ 44:  Във връзка с провелата се Национална студентска олимпиада по математика в периода 19-21 май 2017 г. проф. Илиев изказа благодарности към доц. Боян Златанов, д-р Петър Копанов, д-р Кремена Стефанова, д-р Десислава Войникова, Хасан Гюлюстан, Росен Христев, Гергана Колева, Надя Милева, доц. Марта Теофилова, доц. Теменужка Пенева и сподели за получените устни и писмени отзиви за добрата организация, изключително компактно проведена олимпиада, чийто домакин беше ФМИ. Полученото благодарствено писмо е от проф. Сава Гроздев, който е Председател на Националната комисия.

РЕШЕНИЕ 45: Проф. Илиев информира членовете на ФС за включените дейности за ДТВ: участие във ФС; участие в АС; точки „наука“ по 10 лв.; допълнителни изпити и др.

РЕШЕНИЕ 46: Ръководителят на звено УКЗ Тодор Чаушев призова всички преподаватели да информират колегите от звено УКЗ за използвания софтуер за следващата 2017/2018 учебна година най-късно до 31.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ 47: Проф. Илиев пожела на всички весело и безгрижно лято.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
Подпис: /п/
Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ